Prof. dr hab. Leszek Zasztowt

12.02.2014 | 27.05.2020

Pracownia Dziejów Oświaty i Antropologii Kultury

pok.

tel.

dyżury: pon., czw. 10.00–14.00

e-mail: zasztowtles@poczta.onet.pl

historian, Ph.D. , professor of the University of Warsaw and in the Institute for the History of Science, Polish Academy of Sciences (PAS)

 

Professional Career:
 

2007-2015 director of the Institute for the History of Sciences, PAS

2006-present: professor at the Center for East European Studies, University of Warsaw, Krakowskie Przedmiescie 26/28, 00-927 Warsaw, Poland, phone: (48 22) 55 22 555, e-mail: studium@uw.edu.pl

2004-2007: Head of the Department of the History of Social Sciences, Education, and Academic Organizations at the Institute for the History of Science, PAS

2002-2004- Deputy rector of the Higher School of Journalism in Warsaw, Nowy Swiat 58, 00-363 Warsaw, Poland

1998-2006: associate professor at the Center for East European Studies, University of Warsaw

1998- 2009: associate professor in the Institute for the History of Science, Polish Academy of Sciences.

1990-1992-deputy director of the Institute (as above)

1987- assistant professor (Ph.D.) in the Institute for the History of Science, PAS

1978- assistant in the Institute mentioned above

Education:
 

2009- full professor (confirmed by the President of Poland)

2006- professor of the Warsaw University

1998- habilitation exam in the Institute (as above)

1987- Ph.D. in the Institute (as above)

1978- MA. in the History Department of the Warsaw University

Scholarships/lectures/research abroad:
 

2003- research in the Russian State Historical Archives in St. Petersburg, Russia

2002- lectures in the Center for European Studies at the Lund University, Sweden (scholarship of the Svenska Institutet)

2002- lectures in the Faculty of Social Studies of the Masaryk University at Brno, Czech Republic

2002- research in the Russian State Historical Archives in St. Petersburg, Russia

1999-2000- Fulbright scholarship in the Center for Slavic and East European Studies at the University of California at Berkeley, U.S.A

1994- research at the State Historical Archives of Lithuania, Vilnius, Lithuanian Republic

1991- research at the Russian State Historical Archives in St. Petersburg, Russia

1988- British Academy scholarship in London, United Kingdom

1987- research in the Central State Historical Archives of Lithuanian SSR, Vilnius, Lithuanian SSR

1986- research in the Central State Historical Archives of Ukrainian SSR, Kiev, Ukrainian SSR

1983- research in the Central State Historical Archives of the October Revolution, Moscow, USSR

1979- research in the Central State Historical Archives in Leningrad (St. Petersburg), USSR

Academic interests:
 

History of the imperial and Soviet Russia, as well as the history of the East Central Europe of the 19th and 20th c., especially: political, social, cultural, educational/academic, ethnic and religious processes in Poland, Lithuania, Belarus, Ukraine, and Russia. The diffusion of knowledge processes/science popularization in East Central Europe in the 19th and 20th c.

Academic social activities:
 

2010-present: president of the Mianowski Fund – Foundation for the Promotion of Science (Kasa Mianowskiego)

2008-present: president on the Polish side of the Commission of Historians of Poland and Russia (a former: Joint Commission of Historians of the Russian and Polish Academies of Sciences)

2008: member of the Commission of Slavic Studies of the Committee of Historical Sciences of the Polish Academy of Sciences

2007-present: secretary of the Second Department of Historical and Philosophical Sciences of the Warsaw Scientific Society (Warsaw)

2007- present: member of the History of Science Commission of the Polish Academy of Sciences and Letters (Cracow)

2002-present: corresponding member of the History and Social Sciences Department of the Warsaw Scientific Society

2002-present: member of the Committee for the History of Science and Technology of the Polish Academy of Sciences

1998-present: cooperator of the Siberian Commission of the Committee for the History of Science and Technology, PAS

1993-present: cooperator of the Joint Commission of Historians of the Russian and Polish Academies of Sciences (since 2009: the Commission of Historians of Poland and Russia)

1993-present: cooperator of the Lithuanian Commission of the Polish Academy of Sciences

1991-2010: secretary of the Mianowski Fund board – Foundation for the Promotion of Science (Kasa Mianowskiego)

Academic awards:
 

1997- The Joachim Lelewel Award for the best historical book honored by the Department of Social Sciences of the Polish Academy of Sciences (for the monograph: Kresy 1832-1864 – Borderland 1832-1864)

1997- “Eastern Review” Award for the book mentioned above

Academic promotions:
 

2008- Dorota Zamojska, Akademicy i urzędnicy. Kształtowanie ustroju akademickich szkół wyższych w Polsce 1915-1920, Ph. D. conferring professor

2007-Jan Szumski, Sowietyzacja zachodniej Białorusi w latach 1944-1953. Propaganda i edukacja w służbie ideologii. Ph. D. conferring professor

2007-Henryka Ilgiewicz, Wileńskie towarzystwa i instytucje naukowe w XIX wieku, habilitation exam opponent in Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland

2005- Barbara Jędrychowska, Wszystkim obcy i cudzy. Feliks Zienkowicz i jego listy z Syberii 1864-1881, habilitation exam opponent in Polish Academy of Sciences.

2003- Jan Holzer: Political parties in contemporary Russia, (Masaryk University at Brno, Czech Republic; habilitation exam-opponent)

2000-Johannes Remy: Higher education and national identity. Polish student activism in Russia 1832-1863, (University of Helsinki, Finland – Ph.D. opponent)

1999-Janusz Smykowski, Z dziejów ziemiaństwa na Litwie w drugiej połowie XIX w. Edward Römer i jego rodzina. Ph. D. opponent at the University of Warsaw, Poland

1999-Roman Jurkowski, Ziemiaństwo polskie z Kresów Północno-Wschodnich w okresie popowstaniowym (do 1904 r.). Działalność społeczno-gospodarcza. Ph. D. opponent in the University of Gdańsk, Poland

1993-2009- Over 100 MA. at the Warsaw University and the Academy of Humanities at Pultusk, Poland

 

PEŁNY WYKAZ  PUBLKACJI:
 

 

Książki:

 

 1. L. Z a s z t o w t (co-authors: P. H ü b n e r, j. P i s k u r e w i c z, J. S o s z y ń s k i), A History of the Józef Mianowski Fund, translated and edited by Jacek S o s z y ń s k i, Warsaw 2013, 166 s.
 2. (red. L. Z a s z t o w t), Akademie nauk, uniwersytety, organizacje nauki. Polsko-rosyjskie relacje w sferze nauki XVIII-XX w., Warszawa 2013, 756 s.
 3. (red. L. Z a s z t o w t), Kasa Mianowskiego 1881-2011, Warszawa 2011, 468 ss.
 4. (editors L. Z a s z t o w t, Jan M a l i c k i), East and West. History and Contemporary State of Eastern Studies, ,,Bibliotheca Europae Orientalis, vol. XXXIV, didactica 5, Wyd. Studium Europy Wschodniej Uniwersytet Warszawski, Warsaw 2009, 338 s.
 5. Europa Środkowo-Wschodnia a Rosja XIX-XX wieku. W kręgu edukacji i polityki, ,,Bibliotheca Europae Orientalis”, T. XXVII, Studia 3, ,,Przegląd Wschodni” Uniwersytet Warszawski,  Wydawnictwo Retro-Art, Warszawa 2007 (druk 2008), ss. 561.
 6. (red. L. Z a s z t o w t, Joanna S c h i l l e r), Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk w latach 1953-2003. Księga jubileuszowa z okazji pięćdziesięciolecia działalności, Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa 2004 (druk 2005), ss. 508.
 7. Kresy 1832-1864. Szkolnictwo na ziemiach litewskich i ruskich dawnej Rzeczypospolitej. Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa 1997, ss. 456+16 nlb+2 mapy.
 8. (red. i autorstwo: L. Z a s z t o w t, Piotr H ü b n e r, Jan P i s k u r e w i c z) Kasa im. Józefa Mianowskiego – Fundacja Popierania Nauki 1881-1991, nakładem Kasy Mianowskiego, Warszawa 1992, ss. 70.
 9. Popularyzacja nauki w Królestwie Polskim 18641905, Ossolineum, Wrocław 1989, ss. 278.

 

Rozdziały i teksty w pracach zbiorowych:

 

 1. Provietstviennoje slovo [w:] SIBIRICA – istoria poliakov v Sibiri v issledovanijach pol’skich i rossijskich uczenych, pod. Red. Iriny T r o j a k et alteres, Nopwosybirsk 2013, s. 14.
 2. Marxism and the Leap to the Kingdom of Science. An Unbearable Issue of ‘Scientific Consciousness’, [in:] Russia: of the Tsars, of the Bolshevics, of the new times with introduction from Richard Pipies. Edited by Jan M a l i c k i, Warszawa 2013, s. 101-112 (wydanie drugie rozszerzone).
 3. De unitate societatis scientiarum – pomiędzy nauką ,,narodową” a ,,światową”. Utworzenie Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie w kontekście współpracy środowisk naukowych przez I wojną światową, [w:] Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk a towarzystwa naukowe na ziemiach polskich w XIX i początkach XX wieku, pod red. Witolda M o l i k a i Anny H i n c, Poznań 2012 (2014), s. 84-101.
 4. Wstęp, [w:] Anna M a z u r k i e w i c z, Prababka Maria obiera jabłka, Warszawa 2013, s. 7-10.
 5. Nauka dla mas – refleksje na temat politycznego kontekstu popularyzacji nauki w Polsce i ZSRR w okresie powojennym, [w:] Virtuti et ingenio. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Julianowi Dybcowi, pod red. Andrzeja K. B a n a c h a, Kraków 2013, s. 623-639.
 6. ,,Zapomniane” Wielkie Księstwo Litewskie – kilka krytycznych uwag na temat przyczyn regresu pojęcia w historiografii polskiej XIX i XX wieku, [w:] Lietuvos Dzidžiosios Kunigaikštijos  istorijos ir tradicijos fenomenai: tautų atminities vietos, ed. Alfredas B u m b l a u s k a s, Vilnius 2013, s. 185-195 (English summary, p. 256-257).
 7. Posłowie, [w:] Akademie nauk, uniwersytety, organizacje nauki. Polsko-rosyjskie relacje w sferze nauki XVIII-XX w., Warszawa 2013, s. 691-699.
 8. Wstęp, [w:] Akademie nauk, uniwersytety, organizacje nauki. Polsko-rosyjskie relacje w sferze nauki XVIII-XX w., Warszawa 2013, s. 33-59; toż, Введение, s. 33-59.
 9. Profesor Juliusz Bardach w Komisji Historyków Polskiej i Rosyjskiej Akademii Nauk. W kontekście jego twórczości i zainteresowań badawczych, [w:] Akademie nauk, uniwersytety, organizacje nauki. Polsko-rosyjskie relacje w sferze nauki XVIII-XX w., Warszawa 2013, s. 321-334.
 10. Wstęp, [w:] Pamietnik obchodów 130-lecia powstania i 20-lecia odrodzenia Kasy im. Józefa Mianowskiego – Fundacji Popierania Nauki, pod red. Pawła C h a r k i e w i c z a, Warszawa 2012, s. 3-4.
 11. Marxism and the Leap to the Kingdom of Science. An Unbearable Issue of ‘Scientific Consciousness’, [in:] Russia of the Tsars. Russia of the Bolshevics. Russia of new times. Edited by Jan M a l i c k i, Warszawa 2012, s. 95-106.
 12. Józef Mianowski, [w:] Kasa Mianowskiego 1881-2011, Warszawa 2011, s. 19-104.
 13. Zarys historii Kasy Mianowskiego, [w:] Kasa Mianowskiego 1881-2011, Warszawa 2011, s. 105-174 (współautorzy: Władysław F i n d e i s e n, Piotr H ü b n e r, Jan P i s k u r e w i c z).
 14. Perspektivy pol’sko-rossijskogo sotrudnicestva v oblasti izucenija i publikacji istocnikov po istorii Polsz’y i Rossii, [w:] Sotrudnicestvo rossijskich i pol’skich istorikov: dostizenija, problemy i perspektivy. Izucenie i publikacia istoriceskich istocnikov v Rossii i v Pol’se, pod red. B.V Makarova, L.P. Marnej, C.V. Nosova, Moskva 2011, 77-92.
 15. Illegale Schulen im Wilnaer Lehrbezirk in den 1870er Jahren, [in:] Bildungskonzepte und Bildungsinitiativen in Nordost-europa (19. Jahrhundert), Anja W i l h e l m i  (Hg.), Wissbaden: Harrasowitz Verlag 2010, p. 193-218 (Veröfentlichungen  des Nordost-Instituts, 13).
 16. Między Wschodem a Zachodem. Etapy rozwoju edukacji na Białorusi w kontekście wyznaniowym i narodowościowym (do 1991 r.), [w:] Studia z dziejów Europy Wschodniej. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Arturowi K i j a s o w i, pod red. G. B ł a s z c z y k a, P. K r a s z e w s k i e g o, Poznań 2010, s. 181-192.
 17. Towarzystwo Naukowe Warszawskie w I połowie XX w., [w:] Towarzystwo Naukowe Warszawskie. Sto lat działalności, pod red. Ewy W o l n i c z – P a w ł o w s k i e j, Włodzimierza Z y c h a, Warszawa 2009, s. 29-38.
 18. Modernization of Structure. Implementation of the ‘honorary citizen’ category into the social structure of the Russian Empire, 1830-1900, [in:] Defining Self. Essays on Emergent Identities in Russia. Seventeenth to Nineteenth Centuries, compiled and edited by Michael Branch, ,,Studia Fennica. Ethnologica 10”, Helsinki 2009, p. 449-461.
 19. Pojęcie kresów w tradycji europejskiej, [w:] Problemy rozwoju turystyki edukacyjno-kulturowej w Polsce i na świecie, pod red. Zygmunta P r z y c h o d z e n i a, tom XII, Warszawa 2009, s. 91-111.
 20. Inconvenient Neighbor: Some reflections on Polish historical research concerning Russia and the USSR, [w:] East and West. History and Contemporary State of Eastern Studies, edited by J. M a l i c k i, L. Z a s z t o w t, ,,Bibliotheca Europae Orientalis, vol. XXXIV, didactica 5, Warsaw 2009, s. 305-323.
 21. Dobroczynność oficjalnie inspirowana – honorowi kuratorzy i nadzorcy szkół w zachodnich guberniach Cesarstwa Rosyjskiego w XIX w. [w:] Na ma wolności bez pamięci. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Ryszardowi Terleckiemu, pod red, Włodzimierza Bernackiego, Zbigniewa Nawrockiego, Wita Pasierbka, Zbigniewa K. Wójcika, Instytut Pamięci Narodowej, ,,Ignatianum”, wyd. WAM, Kraków 2009, s. 679-694.
 22. Granice ugody z Rosją w koncepcjach wileńskich krajowców – od Eustachego Tyszkiewicza do Michała Römera, [w:] Rosja i Europa Wschodnia: ,,imperiologia” stosowana, pod red. Andrzeja N o w a k a, Kraków 2006, s. 244-260.
 23. Z dziejów Kasy Mianowskiego. W kręgu pozytywistycznej tradycji instytucji społecznych zaboru rosyjskiego, [w:] Życie jest wszędzie… Ruchy społeczne w Polsce i w Rosji do II wojny światowej, pod red. Anny B r u s, IH PAN, Warszawa 2002, s. 223-236.
 24. Ludwik Janowski i początki polskich badań nad historią uniwersytetów w Cesarstwie Rosyjskim, [w:] Ludwik Janowski, Uniwersytet Charkowski w początkach jego istnienia (1805-1820); Kharkivskii universitet na počatku svoeogo isnuvannia (1805-1820), Charków-Kharkiv 2004 (druk 2005), s. XIX- XXVIII (w języku polskim),  XXIX-XXXVIII (w języku ukraińskim), ss. LXXXI + 238 + 24 nlb.
 25. Kilka refleksji na temat badań wschodnich w Instytucie Historii Nauki PAN, [w:] Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk w latach 1953-2003. Księga jubileuszowa z okazji pięćdziesięciolecia działalności, Warszawa 2004 (druk 2005), s. 409- 416.
 26. Wprowadzenie kategorii poczetnych grażdan do struktur stanowych Cesarstwa Rosyjskiego w XIX wieku, [w:] Z dziejów kultury prawnej. Studia ofiarowane Profesorowi Juliuszowi B a r d a c h o w i w dziewięćdziesięciolecie urodzin, pod red. Marka W ą s o w i c z a et alt.,  Warszawa 2004, s. 169-180.
 27. Drobna szlachta w guberniach zachodnich Cesarstwa Rosyjskiego – aneks do dyskusji o liczbie zdegradowanych, [w:] Historia. Społeczeństwo. Wychowanie. Księga dedykowana Profesorowi Józefowi M i ą s o, pod red. Kaliny B a r t n i c k i e j, przy współpracy Joanny S c h i l l e r,  Pułtusk-Warszawa 2004, s. 529-536.
 28. Wilno w latach 1911-1912 w świetle ,,Dzienników” Michała Römera, [w:] Edukacja, religia, kultura. Księga pamiątkowa dedykowana prof. Stanisławowi L i t a k o w i, pod red. Mariana S u r d a c k i e g o, TN KUL, Lublin 2002, s. 685-693.
 29. Szkolnictwo na ziemiach litewsko-ruskich (od 1795 r.), [w:] Historia i współczesność języka polskiego na Kresach wschodnich, pod red. Irydy G r e k – P a b i s o w e j, Wyd. Instytutu Slawistyki PAN, Warszawa 1998, s. 202-298.
 30. Naczało po’lskich issledowanii po istorii uniwersitetow w Rossijskoj imperii – primier Ludwika Janowskogo, [w:] Pol’skije professora i studenty w uniwersitetach Rossii (xix-naczało XX wieka), Komissia Istorikowa Rossii i Pol’szy RAN i PAN, Kaznaskij Uniwersitet, Warszawa 1995, s. 57-62.
 31. Popularyzacja nauki w Polsce w latach 1918-1951 (1.Lata 1918-1939 –J. Sutyła; 2. Lata 1939-1951-L. Zasztowt), T. V, cz. 1, pod red. Bogdana S u c h o d o l s k i e g o i Zofii S k u b a ł y – T o k a r s k i e j, Ossolineum, Wrocław 1992, s. 604-673.
 32. Zarys historii Kasy Mianowskiego (współautorzy: Piotr H ü b n e r, Jan P i s k u r e w i c z), [w:] Kasa im. Józefa Mianowskiego – Fundacja Popierania Nauki 1881-1991, nakładem Kasy Mianowskiego, Warszawa 1992, ss. 70.
 33. Popularyzacja nauki w Królestwie Polskim 1864-1914, [w:] Historia nauki polskiej, T. IV, cz. I i II, pod red. Bogdana S u c h o d o l s k i e g o i Stanisława B r z o z o w s k i e g o, Ossolineum, Wrocław 1987, s. 599-633.

Artykuły i rozprawy:

 

 1. Laudacja Anatola Wialikiego laureata Nagrody Przeglądu Wschodniego 2012 w kategorii Dzieła Zagraniczne. A. Wialiki, Biełaruś u sawiecka-pol’skicj mieżdżierżawnych adnosinach 1944-1959, Minska 2010, ,,Przegląd Wschodni” T. XII (2014), z. 4 (48), s. 728-733.
 2. Dlaczego Uniwersytet Wileński pierwszj połowy XIX wieku był najlepszy w naszej części Europy? Na kanwie książki Janiny Kamińskiej, Universitas Vilnensis  1793-1803. Od Szkoły Głównej Wielkiego Księstwa Litewskiego do Imperatorskiego uniwersytetu Wileńskiego. Warszawa 2011, 452 s., ,,Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, T. LVIII: 2013, nr 4, s. 103-111.
 3. (współautorzy: Jarosław Włodarczyk, Magdalena Jabłońska, A closer look at the popularization of science in Poland during the Stalinist period. The magazine Problemy, 1945-1956, ,,Organon”, No. 44: 2012, p. 157-177.
 4. Ad stalicy da prawincyi. Mesca Wilni u paniacci  ,,uschodniaja kresy” pol’skaga gistorycznaga naratiwu, ,,Paliticznaja Sfera”, Ideia Litwy, 2012, nr 18-19 (1-2), s. 87-94 (w języku białoruskim).
 5. Laudacja Elżbiety Orman laureatki Nagrody Przeglądu Wschodniego 2009 w kategorii dzieła krajowe (Elżbieta Orman, Tahańcza Ponaitowskich. Z dziejów szlachty na Ukrainie w XIX wieku, Polska Akademia Umiejętności i Fundacja Lanckorońskich, Kraków 2009, ,,Przegląd Wschodni” T. XII: 2012, zeszyt 2(46), s. 250-253.
 6. (współautor Henryk Olszewski), Jan Baszkiewicz (1930-2011), ,,Rocznik TNW”, T. LXXIV: 2011, wyd. 2012, s. 49-54.
 7. Od stolicy do prowincji. Wilno w polskiej pamięci historycznej, ,,Mówią Wieki”, nr 4/12/(627), kwiecień 2012, s. 21-25.
 8. (współautor Jan M a l i c k i), Juliusz Bardach (1914-2010), ,,Przegląd Wschodni”, T. XI: 2012, z. 4 (44), s. 857-868.
 9. Laudacja Henryki Ilgiewicz laureatki Nagrody Przeglądu Wschodniego 2008 w kategorii: Dzieje Polaków na Wschodzie, ,,Przegląd Wschodni”, T. XI: 2012, z. 4 (44), s. 665-670.
 10. Lithuanian-Polish bilateral understanding – a personal view from Warsaw, ,,Lithuanian Foreign Policy Review”, 2011, no. 26, p. 145-148.
 11. Juliusz Bardach (1914-2010), ,,Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego”, t. LXXIII: 2010 (2011), s. 57-62.
 12. Kasa im. J. Mianowskiego – dorobek i znaczenie. W kręgu Tytusa Chałubińskiego i warszawskich społeczników, ,,Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, R. LV: 2010, nr 3-4, s. 43-47.
 13. Science for the masses. The political background of Polish and Soviet science popularization in the post-war period, [in:] Communicating Science in 20th Century Europe. A Comparative Perspectives, edited by Arne S c h i r r m a c h e r, ,,Max Planck Institute for the History of Science Preprints”, No. 385, 2009, p. 133-145.
 14. Wychowanie na styku kultur. Procesy etniczne, wyznaniowe i polityczne a edukacja w Europie Środkowo-Wschodniej, ,,Przegląd Wschodni”, T. X: 2006 (2007), z. 2 (38), s. 361-376.
 15. Prace z zakresu dziejów oświaty i wychowania na łamach ,,Kwartalnika Historii Nauki i Techniki”, ,,Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, R. LI: 2006, nr 1, s. 67-81.
 16. Aresztowanie profesora Ludwika Chmaja w świetle materiałów archiwalnych  z 1944/1945 roku, ,,Rozprawy z dziejów oświaty”, T. XLIV: 2005,  s. 173-182 (wyd. 2006; współautor Jan Draus).
 17. Profesor Jerzy Dobrzycki (1927-2004), ,,Rocznik TNW”, T. LXVII: 2004, s. 102-109 (wyd. 2006).
 18. In search of Copernicus’ clue: Professor Jerzy Dobrzycki – scholar, astronomer and historian, ,,Organon”, 2004, vol. 33, p. 3-27 (with JDB bibliography; edited in 2005)
 19. Profesor Jerzy Dobrzycki (1927-2004), wraz z bibliografią prac, ,,Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, R. 49: 2004 (wyd. 2005), nr 3-4, s. 7-38.
 20. Józef Mianowski w humańskiej szkole bazylianów, ,,Przegląd Wschodni”, T. IX: 2004, z. 1 (33), s. 131-147.
 21. Niepokorne życie: Bohdan Brodziński (1921-2002), wraz z wykazem wybranych publikacji B.B. za lata 1955-1998, ,,Przegląd Wschodni”, T. VIII: 2002, z. 2(30), s. 491-504.
 22. Józef Mianowski – pomiędzy Polską a Rosją. Przegląd materiałów do biografii, ,,Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój”, T. XI (XXXVI): 2002, s. 109-130.
 23. Dwie rosyjskie kolekcje w zbiorach Archiwum Instytutu Hoovera Uniwersytetu Stanforda (współautor: Maciej S i e k i e r s k i), ,,Przegląd Wschodni”, T. VII: 2000, z. 1(25), s. 159-182.
 24. Eustachy Tyszkiewicz 19th c. Archaeologist and Antiquary. On his Approach to the History of the Grand Duchy of Lithuania, ,,Organon”, 1997-1998, nr 26-27, s. 31-38.
 25. Zsyłka i przesiedlenia ludności polskiej z zachodnich guberni w głąb Cesarstwa Rosyjskiego po powstaniu styczniowym, ,,Przegląd Wschodni”, T. V: 1998, z. 2 (18), s. 237-262.
 26. Na marginesie kwestii polsko-rosyjskiej, ,,Studia Rzeszowskie”, T. V: 1998, s. 23-28.
 27. Tymczasowy Komitet Szkolny w Wilnie (1832-1836) – przyczynek do dziejów likwidacji Wszechnicy Wileńskiej, ,,Kwartalnik Pedagogiczny”, R. LX: 1995 (druk: 1997), nr 3 (157), s. 233-246.
 28. Profesor Juliusz Bardach doktorem honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego, ,,Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, R. XLII: 1997, nr 1, s. 117-123.
 29. Nielegalne szkoły w Wileńskim Okręgu Naukowym w latach siedemdziesiątych XIX w., ,,Rozprawy z Dziejów Oświaty”, T. XXXVII: 1996, s. 119-143.
 30. Alama Mater Vilnensis Clandestina (1939-1945), ,,Lithuania”, 1994 (druk: 1995), z. 4 (13), s. 104-119.
 31. Procesy karne na ziemiach litewsko-ruskich po likwidacji unii w 1839 r., ,,Przegląd Wschodni”, T. II: 1992/1993 (druk: 1994), s. 611-631.
 32. Koniec przywilejów – degradacja drobnej szlachty polskiej na Litwie historycznej i prawobrzeżnej Ukrainie w latach 1831-1868, ,,Przegląd Wschodni”, T. I: 1991 (druk: 1992), z. 3, s. 615-640.
 33. The Warsaw Scientific Society, (współautor: Jan P i s k u r e w i c z), ,,Annals of the Warsaw Scientific Society”, Vol. XLIX: 1986 (druk: 1992), pp. 25-71.
 34. ,,History of Education Quarterly” – amerykańska historiografia oświatowa u progu lat dziewięćdziesiątych, ,,Rozprawy z Dziejów Oświaty”, T. XXXIV: 1991, s. 182-186.
 35. Polskie Kolegium Uniwersyteckie w Kijowie (1917-1919), (współautor: Jerzy R ó z i e w i c z), ,,Rozprawy z Dziejów Oświaty”, T. XXXIV: 1991, s. 93-123.
 36. Wileńscy miłośnicy ,,starożytności” w latach 1899-1914, ,,Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, R. 1990, nr 2-3, s. 259-283.
 37. Towarzystwo Naukowe Warszawskie (współautor: Jan P i s k u r e w i c z), ,,Rocznik TNW”, R. XLIX: 1986 (druk: 1990), s. 35-103.
 38. Recent studies of Polish education in the interwar period, ,,History of Education Quarterly”, Vol. 30, Autumn 1990, nr 3, 389-394 (U.S.A.).
 39. Polskie szkółki ludowe na Ukrainie w latach 1905-1914, ,,Rozprawy z Dziejów Oświaty”, T. XXXIII: 1990, s. 87-105.
 40. Under constraint or in self-defense? Polish school funds and scholarships in Lithuania, Belarus and Ukraine territories, ,,History of Education”” Vol. 19, czerwiec 1990, nr 2, s. 149-160 (Anglia).
 41. Polskie fundusze i stypendia szkolne na obszarach Litwy, Białorusi i Ukrainy w  latach 1832-1914, ,,Rozprawy z Dziejów Oświaty”, T. XXXII: 1989, s. 3-30.
 42. Z dziejów tajnej działalności studentów Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Koło Oświaty Ludowej (1894-1898), ,,Rozprawy z Dziejów Oświaty”, T. XXX: 1987, s. 65-89.
 43. Popularyzacja nauki w Królestwie Polskim na tle dyskusji teoretycznych przełomu XIX w., ,,Rozprawy z Dziejów Oświaty”, T. XXV: 1983, s. 59-92.
 44. Współczesne problemy amerykańskiej i brytyjskiej historiografii oświatowej, ,,Rozprawy z Dziejów Oświaty”, T. XXIII: 1980, s. 205-216.

 

Wywiady:

 

 1. Sięgać do tradycji. Z dr. hab. Leszkiem Zasztowtem sekretarzem Komitetu kasy Mianowskiego rozmawia Magdalena Grzelecka, ,,Sprawy Nauki. Biuletyn Komitetu Badań Naukoweych”, 1999, nr 5 (49), maj, s. 5-6.
 1. Ponad trumną Smetony. Nie wszyscy twórcy niepodległej Litwy odwracali się od Polski – mówi prof. Alfredas Bumblaskas, ,,Uważam Rze – Historia”,  2013, nr 3 (12), marzec, s. 14-16. Wywiad przeprowadził prof. Leszek Zasztowt.
 1. Lietuva ir Lenkija – Nesolidarios nuo pat 1863-iųjų sukilimo? – kalbasi Tomas Kavaliauskas (Litwa i Polska – niesolidarne już od powstania 1863 roku?), ,,Kultūros Bairai” 2013, nr 7/8, s. 95-99.
 1. Rozmowa przeprowadzona przez Leszka Zasztowta z profesorem Alfredasem Bumblauskasem: Wielkie Księstwo Litewskie jako państwo wielu narodów –o litewskości, ruskości, polskości i  pamięci historycznej, ,,Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, R. LIX: 2014, nr 1, s. 160-172.
 1. Szańca kultur. Rozmowa o książce: Bohdan Cywiński: Szańce kulrtur. Szkice z dziejów narodów Europy Wschodniej, wyd. TRIO, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa 2013, 678 s. ,,Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, R. LIX: 2014, nr 1, s. 197-209.

Edycje tekstów źródłowych:

 

 1. Protokoły przesłuchań profesora Ludwika Chmaja przez NKGB Litewskiej SRS w 1944/45 roku, ,,Rozprawy z dziejów oświaty”, T. XLIV: 2005, s. 182-202 (wyd. 2006; współautor Jan Draus).
 2.  Raport hrabiego Strogonowa z 21 września 1841 roku: O sposobach usunięcia niedogodności napotykanych przy przywracaniu byłych unitów prawosławiu (współautor przekładu: Ola H n a t i u k), ,,Przegląd Wschodni”, T. II: 1992/1993 (druk: 1994), z. 3 (7), s. 633-644.
 3.  Materiały dotyczące tajnego nauczania w Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie w latach 1939-1946, ,,Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, R. XXXVIII: 1993, nr 4, s. 71-118.
 4.  Ukaz Mikołaja I  z 1831 roku o utworzeniu kategorii jednodworców i grażdan zachodnich guberni i przeniesieniu do tej kategorii drobnej szlachty (współautor przekładu: Ola H n a t i u k), ,,Przegląd Wschodni”, T. I: 1991 (druk: 1992), z. 3, s. 630-640.

 

Referaty:

 

 1. Professor Juliusz Bardach v Komissii Istorikov Pol’skoj i Rossijskoj akademii nauk (v kontekstie ego naucznogo tvorczestva i naucznych interesov), [w:] Akademii nauk Pol’szi i Rossii, universitety, vysszaja szkola, naucznyje uczreżdenija i obszczestwa. Istoria pol’sko-rossijskich otnoszenji v sferie nauki. Tezisy, pod red. B.V. N o s s o v a, O. S. K a s z t a n o v o j, Moskva 2010, s. 91-95.
 2. Deportacii i piereselenia pol’skogo nasielenia iż zapadnych gubernii w głub Rossijskoj imperii pos’le Janwarskogo wosstania 1863-1864 gg , [w:] Pol’skaja syłka w Rossii XIX-XX wiekow: regional’nyie centry, Kazan’ 1998, s. 165-169.
 3. Social Stratification and Russian Schools: a Case of the Education System in the Western Gubernias of the Russian Empire in the 19th c., [w:] Schooling in Changing Societies – Historical and Comparative Perspectives (c. 1750-1996), International Standing Conference on History of Education XVIII, Kraków 1996, s. 197-199.

 

Hasła i biogramy:

 

 1. Doktor Dorota Zamojska (10.12.1960-25.12.2013) – in memoriam, ,,Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, R. 59: 2014 nr 2, s. 139-143.
 2. Aleksandra ze Szpilewiczów Milewska (1949-2010), ,,Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, R. LV: 2010, nr 3-4, s. 297-300.
 3. Profesor Jerzy Róziewicz – historyk nauki i bibliotekoznawca – in memoriam, ,,Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, R. LIV: 2009, nr 3-4, s. 7-30.
 4. Sulistrowski Kazimierz (1778-1818), wileński marszałek gubernialny, gubernator cywilny guberni mińskiej, Polski Słownik Biograficzny, 2008, T. 45/4, z. 187, s. 483-485 (współautor: Tamara Bairašauskaitė).
 5. Strumiłło Józef (1774-1847), ogrodnik, botanik, Polski Słownik Biograficzny,  2007, T. 44/3, z. 182, s. 433-435.

 

Encyklopedia historii II Rzeczypospolitej, Wiedza Powszechna, Bellona, Warszawa 1999:

 1. „Ateneum Wileńskie”, s. 24
 2. Birkenmajer Aleksander Ludwik, s. 39
 3. Birkenmajer Ludwik Antoni, s.39.
 4. Brückner Aleksander, s. 44.
 5. Ehrenkreutz Stefan, s. 85.
 6. Gebethner i Wolf, s. 10.2
 7. Halecki Oskar, s. 118.
 8. Iwaszkiewicz Janusz, s 136.
 9. Katolicki Uniwersytet Lubelski, s. 150.
 10. Komarnicki Tytus, s. 159.
 11. Konopczyński Władysław, s. 166.
 12. Kościałkowski Stanisław, s. 172-173.
 13. Książnica Atlas, s. 179
 14. Lam Stanisław, s. 184.
 15. Liceum Krzemienieckie, s. 190.
 16. Łempicki Stanisław, s. 208.
 17. Mościcki Henryk Stanisław, s. 241.
 18. Polska Macierz Szkolna, s. 314.
 19. „Po prostu”, s. 331.
 20. Sempołowska Stefania, s. 403.
 21. Spółka Akcyjna M. Arct – Zakłady Wydawnicze, s. 420.
 22. Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Wilnie, s. 461.
 23. Towarzystwo Szkoły Ludowej, s. 462.
 24. Trzaska, Evert i Michalski, s. 466.
 25. Wielhorski Władysław, s. 487.
 26. Wołyńskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, s. 501.
 27. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 512.
 28. Zdziechowski Marian, s. 518.
 29. Towarzystwo Naukowe Warszawskie (współautor Jerzy D o b r z y c k i), [w:] Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 1997, T. VI s. 430.

Recenzje:

 

 1. Arkadiusz Janicki, Kurlandia w latach 1795-1915. Z dziejów guberni jej polskiej mniejszości. Gdańska 2011, 1027 s., ,,Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, R. LVIII: 2013, nr 1, s. 171-183.
 2. Andrzej Szmyt, Gimnazjum i Liceum Wołyńskie w Krzemieńcu w systemi oswiaty Wileńskiego Okręgu Naukowego w latach 1805-1833, Olsztyn 2010, 417 s., ,,Kwartalnik Historyczny”, R. CXVIII, 2011, z. 1, s. 149-154.
 3. Darius Staliūnas, Making Russians. Meaning and Practice of Russification in Lithuania and Belarus after 1863, Amsterdam-New York 2007, XIV-466 pp., ,,Acta Poloniae Historica”, 2010, vol. 102, p. 197-204.
 4. Bronisław Żongołłowicz, Dzienniki 1930-1936, Warszawa 2004, 776 s., ,,Rozprawy z dziejów oświaty”, T. XLVI: 2009, s. 182-186.
 5. Darius Staliūnas, Making Russians. Meaning and Practice of Russification in Lithuania and Belarus after 1863, Amsterdam-New York 2007, 446+XIV s., ,,Rozprawy z dziejów oświaty”, T. XLVI: 2009, s. 197-203.
 6. Henryka Ilgiewicz, Wileńskie towarzystwa i instytucje naukowe w XIX w., Toruń 2005, 480 s., ,,Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, R. LII: 2007, nr 2, s. 263-260.
 7. Bronisław Żongołłowicz, Dzienniki 1930-1936, Warszawa 2004, 776 s., ,,Rozprawy z dziejów oświaty”, T. XLVI: 2009, s. 182-186.
 8. Darius Staliūnas, Making Russians. Meaning and Practice of Russification in Lithuania and Belarus after 1863, Amsterdam-New York 2007, 446+XIV s., ,,Rozprawy z dziejów oświaty”, T. XLVI: 2009, s. 197-203.
 9. Henryka Ilgiewicz, Wileńskie towarzystwa i instytucje naukowe w XIX w., Toruń 2005, 480 s., ,,Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, R. LII: 2007, nr 2, s. 263-260.
 10. Barbara Jędrychowska, Wszystkim obcy i cudzy. Feliks Zienkowicz i jego listy z Syberii 1864-1881, Wrocław 2005, 444 s. ,,Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, R. LI: 2006, nr 2, s. 249-256.
 11. Piotr Hübner, Od Towarzystwa Naukowego Krakowskiego do Polskiej Akademii Umiejętności. Refleksje jubileuszowe M. Offmańskiego, T. Sinki, S. Wróblewswkiego, S. Kutrzeby, Kraków 2002, 283 s., ,,Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, R. XLVIII: 2003, nr 3-4, s. 229-233.
 12. Natalia Sejko, Pol’skie szkilnictwo na Wołyni-Żytomirszczyni u XIX-perszyj połowini XX st., Żytomir 2002, 158 s., ,,Wołyń-Żytomirszczyna. Istoriko-Fiłołogicznyj Zbirnyk z Regionalnych Problem”, 2002, nr 8, s. 187-189 (w języku ukraińskim).
 13. John Connelly: Captive University. The Sovietization of East German, Czech and Polish Education, 1945-1956. The North Carolina University Press, Chapel Hill and London 2000, ss. XVIII, 432. „Roz. Z Dz. Ośw.”, T.XLI: 2002, s. 266-271.
 14. A. Smalianczuk, Polaki Bełarusi i Litwy w rewaliucyi 1905-1907 gg. Garodnia 2000 Bełaruskaie Gistarycznaie Towarystwa, ss. 205, „Przegląd Wschodni”, T.VIII 2002, z. 1/29/, s. 181-185.
 15. M.F. Chartanowicz: Uczenoie sosłowie Rosii. Imperatorska Akademia nauk wtoroj czetwierti XIX w., Sankt Petersburg 1999, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, R.XLVI: 2001, nr 1, s. 141-148.
 16. Johannes Remy: Higher Education and National Identity. Polish Student Activism in Russia 1832-1866, Helsinki 2000, „Rozprawy z Dziejów Oświaty”, T. XL: 2000, s. 197-201.
 17. Alicja Kulecka: Między słowianofilstwem a słowianoznawstwem. Idee słowiańskie w życiu intelektualnym Warszawy 1832-1856, Warszawa 1998, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, T.XL: 1998, nr 3-4, s. 147-151.
 18. Witold Kołbuk: Kościoły wschodnie w Rzeczpospolitej około 1772 roku. Struktury administracyjne. Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 1998. „Przegląd Wschodni”, T. V.1999, z 3(19), s. 566-567.
 19. Stanisław Litak: Kościół łaciński w Rzeczpospolitej około 1772 roku. Struktury administracyjne, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 1998, „Przegląd Wschodni”, T. V: 1999, z 3(19), s. 563-565.
 20. Materiały do dziejów Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej i w Rosji, Inwentarze…,oprac. M. R a d w a n, T. I-III, Lublin 1997, „Przegląd Wschodni”, T. IV: 1997 (druk:1998), z. 3, s. 660-662.
 21. Z dziejów Almae Matris Vilnensis. Księga pamiątkowa ku czci 400-lecia wskrzeszenia Uniwersytetu Wileńskiego, pod red. L. P i e c h n i k a  i  K.  P u c h o w s k i e g o, Kraków 1996, „Rozprawy z Dziejów Oświaty”, T. XXXVIII: 1998, s. 160-162.
 22. Korespondencja polska Marii Skłodowskiej-Curie 1881-1834, Warszawa 1994,”Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” R. XXXIX: 1994, nr 3-4, s. 183-185.
 23. „Przegląd Wschodni” – kwartalnik poświęcony historii i współczesności Polaków na Wschodzie pod red. Jana Malickiego, „Rozprawy z Dziejów Oświaty”, T. XXXVI: 1994, s. 193-194.
 24. Państwowa szkoła Techniczna w Wilnie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Warszawa 1991, „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, 1993 (druk: 1994), nr 1-2, s. 99-101.
 25. Wilno jako ognisko oświaty. Świadectwa o szkole lat 1939-1945. Białystok 1991, „Rozprawy z Dziejów Oświaty”, T. XXXV: 1992, s. 207-209.
 26. Andrzej Mencwel: Etos lewicy. Esej o narodzinach kulturalizmu polskiego. Warszawa 1990, „Rozprawy z Dziejów Oświaty”, T. XXXV:1992, s. 200-203.
 27. N.I. Karejew: Prożytoje i pierieżytoje, Leningrad 1990, ,”Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”R. XXXVII: 1992, nr 3, s. 146-149.
 28. Wiesław Theiss: Dzieci syberyjskie. Dzieje polskich dzieci repatriowanych z Syberii i Mandżurii w latach 1919-1923, Warszawa 1990, „Przegląd Wschodni”, T. I: 1991 (druk: 1992), z. 3. s. 667-668.
 29. Włodzimierz Tyburski: Ideologia nauki w świadomości polskich środowisk intelektualnych doby pozytywizmu. Rozwój – metamorfozy – załamania, „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, R. XXXIV: 1991 (druk: 1992), nr. 1-2 (132), s. 115-117.
 30. „Lithuano-Slavica Posnanieensia. Studia Historica” T. IV, , „Przegląd Wschodni”, T. I: 1991 (druk: 1992), z. 2. s. 429-431.
 31. Była taka szkoła. Gimnazjum im. Elizy Orzeszkowej w Wilnie 1915-1939, praca zbiorowa pod red. Ewy S ł a w i ń s k i e j – Z a k o ś c i e l n e j, Londyn 1987, „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, R. XXXII: 1989, nr. 4, s. 503-505.
 32. Franciszek Nowiński: Polacy na Uniwersytecie Petersburskim w latach 1832-1884, Wrocław 1986, „Rozprawy z Dziejów Oświaty”, T. XXXII: 1989, s. 277-282.
 33. Szczepan Lewicki: Konrad Prószyński – Promyk, Warszawa 1987, „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, R. XXXI: 1988, nr. 4, (122) s. 499-502.
 34. Życie naukowe w Polsce w drugiej połowie XIX i w XX wieku. Organizacje i instytucje, praca zbiorowa pod red. B. J a c z e w s k i e g o, Wrocław 1987, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, R. XXXIII: 1988, nr 3, s. 876-884.
 35. Marianna Mlekicka: Wydawcy książek w Warszawie okresu zaborów, Warszawa 1987, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, R. XXXIII: 1988, z. 3, s. 865-868.
 36. Historia nauki polskiej. Bibliografia dotycząca treści tomów III i IV, oprac. J. S c h i l l e r, T. IX Wrocław 1986, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, R. XXXII: 1987, nr 3-4, s. 799-801
 37. Eugeniusz Tryniszewski: Antoni Osuchowski 1849-1928. Zarys biograficzny, Olsztyn 1985, „Rozprawy z Dziejów Oświaty”, T. XXX: 1987, s. 220-226.
 38. Eleonora A. Łazarewicz: S wiekom narawnie. Popularyzacja nauki w Rossii. Kniga –gazieta – żurnał, Moskwa 1984, „Rozprawy z Dziejów Oświaty”, R. XXIX: 1986, s. 227-234.
 39. Zofia Maresz: Problemy wykształcenia średniego w polskich czasopismach literackich z lat 1850-1867, Wrocław 1981, „Rozprawy z Dziejów Oświaty”, R. XXVII: 1984, s. 260-263.
 40. Stanisław Fita: Pokolenie Szkoły Głównej, Warszawa 1980, „Rozprawy z Dziejów Oświaty”, R. XXV: 1983, s. 265-269.
 41. Jadwiga Krajewska: Czytelnictwo wśród robotników w Królestwie Polskim 1870-1918, Warszawa 1979, „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, R. XXIV: 1981, nr. 2, s. 296-299.
 42. Tadeusz Kamiński, „Przegląd Pedagogiczny” (1882-1905). Zarys monograficzny, „Kwartalnik Pedagogiczny”, 1980, nr 1, s. 151-154.

Sprawozdania i opracowania o charakterze sprawozdawczym:

 

 1. Międzynarodowa Konferencja Komisji Historyków Polski i Rosji w roku 2013, poświęcona powstaniu styczniowemu 1863 roku w rocznicę 150-lecia wybuchu insurekcji, Moskwa, 3-5 września 2013 r. ,,Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, R. 59: 2013 nr 2, s. 213-222.
 2. Fenomeny dziejów i tradycji Wielkiego Księstwa Litewskiego: Miejsca pamięci narodów, międzynarodowa konferencja w Wilnie 15-16 listopada 2012 r., ,,Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 2013, nr3, s.173-181.
 3. Fenomeny dziejów i tradycji Wielkiego Księstwa Litewskiego: Miejsca pamięci narodów, międzynarodowa konferencja w Wilnie 15-16 listopada 2012 r. [w:] Lietuvos Dzidžiosios Kunigaikštijos  istorijos ir tradicijos fenomenai: tautų atminities vietos, ed. Alfredas B u m b l a u s k a s, Vilnius 2013, s. 229-238.
 4. Konferencja Komisji Historyków Polski i Rosji: Polska, Rosja i Europa w losie historyka. Pamięci Aleksandra Gieysztora (1916-1999). Konferencja międzynarodowa w Moskwie w dniach 26-27 marca 2013 r., ,,Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, R. LVIII: 2013, nr 2, s. 272-275.
 5. Sprawozdanie z działalności badawczej Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN w roku 2011, ,,Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, LVII: 2012, nr 3-4, s. 339-355.
 6. Sprawozdanie sekretarza generalnego TNW za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011, ,,Rocznik TNW”, T. LXXIV: 2011, wyd. 2012, s. 62-69.
 7. Sprawozdanie sekretarza generalnego TNW za okres od 1 stycznia 2010 r. – 31 grudnia 2010 r., ,,Rocznik TNW”, t. LXXIII:  2010 (2011), s. 63-69 (współautor Ewa Wolnicz-Pawłowska).
 8. Wydział II Nauk Historycznych, Społecznych i Filozoficznych (sprawozdanie 2010 r.), ,,Rocznik TNW”, t. LXXIII: 2010 (2011), s. 88-90.
 9. Sprawozdanie z działalności badawczej Instytutu Historii Nauki PAN w roku 2010, ,,Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, R. LVI: 2011, nr 3-4, s. 265—278.
 10. Sprawozdanie z działalności badawczej Instytutu Historii Nauki PAN w roku 2009, ,,Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, R. LV: 2010, nr 3-4, s. 325-335.
 11. Sprawozdanie z działalności badawczej Instytutu Historii Nauki PAN w roku 2008, ,,Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, R. LIV: 2009, nr 2, s. 204-226 (współautorzy: Jan P i s k u r e w i c z, Halina L i c h o c k a).
 12. Sprawozdanie z działalności naukowej Instytutu Historii Nauki PAN w roku 2006, ,,Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, R. LII: 2007, nr 3-4, s. 343-367 (współautor Grażyna R o s i ń s k a).
 13. Sprawozdanie z działalności Kasy im. J. Mianowskiego – Fundacji Popierania Nauki w roku 2006, ,,Nauka Polska”, T. XVI (XLI): 2007 (wyd. 2008), s. 227-245.
 14. Sprawozdanie z działalności Kasy im. J. Mianowskiego – Fundacji Popierania Nauki w roku 2005, ,,Nauka Polska”,  T. XV (XXXX): 2006, s. 303-320.
 15. Sprawozdanie z działalności naukowej Instytutu Historii Nauki PAN w roku 2005, ,,Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, R. LI: 2006, nr 2, s. 307-326 (współautor Grażyna R o s i ń s k a).
 16. Sprawozdanie z działalności naukowej Instytutu Historii Nauki PAN w roku 2004, ,,Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, T. L: 2005, nr 3-4, s. 295-313 (wyd. 2006; współautor Grażyna R o s i ń s k a).
 17. Sprawozdanie z działalności Kasy im. J. Mianowskiego – Fundacji Popierania Nauki w roku 2004, ,,Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój”, T. XIV(XXXIX): 2005, s. 249-268 (wyd. 2006).
 18. Sprawozdanie z działalności Kasy im. Mianowskiego – Fundacji Popierania Nauki w roku 2003, ,,Nauka Polska. Jej Potrzeby. Organizacja i Rozwój”, T. XIII (XXXVIII): 2004, s. 159-177.
 19. Sprawozdanie z działalności Instytutu Historii Nauki PAN w roku 2003 (współautor G. R o s i ń s k a), ,,Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, R. XLIX: 2004, nr 2, s. 193-206.
 20. Sprawozdanie z działalności Kasy im. Mianowskiego – Fundacji Popierania Nauki w

roku 2002, ,,Nauka Polska”, T. XII (XXXVII): 2003, s. 165-179.

 1. Sprawozdanie z działalności Kasy im. J. Mianowskiego – Fundacji Popierania Nauki w roku 2001, „Nauka Polska”, T.XI (XXXVI): 2002, s. 169-181.
 2.  Ewaluacja działalności stypendialnej Kasy im. J. Mianowskiego za okres od 1995 do 2000, „Nauka Polska”, T. XI (XXXVI): 2002, s. 203-212.
 3. Sprawozdanie z działalności Kasy im. J. Mianowskiego – Fundacji Popierania Nauki w roku 2000, „Nauka Polska”, T. X (XXXV): 2001, s. 195-206.
 4. Ewaluacja działalności stypendialnej Kasy im. J. Mianowskiego za okres od 1998 do 2000, „Nauka Polska”, T. X (XXXV): 2001, s. 237-247.
 5. Stypendyści Kasy im J. Mianowskiego w roku 2000, „Nauka Polska”, T. X (XXXV): 2001, s. 207-236.
 6. Stypendyści Kasy im J. Mianowskiego w roku 1999,(współautor: W. F i n d e i s e n) „Nauka Polska”, T. IX (XXXIV): 2000, s. 126-157.
 7. Ewaluacja działalności stypendialnej Kasy im. J. Mianowskiego za okres od 1995 do 1997, „Nauka Polska”, T. VIII (XXXIII): 1999, s. 217-223.
 8. Sprawozdanie z działalności Kasy im. J. Mianowskiego – Fundacji Popierania Nauki w roku 1998, „Nauka Polska”, T. VIII (XXXIII): 1999, s. 173-183.
 9. J.w. w roku 1997, „Nauka Polska”, T. VII (XXXII): 1998, s. 139-149.
 10. Stypendyści Kasy im J. Mianowskiego w roku 1999,(współautor: W. F i n d e i s e n) „Nauka Polska”, T. VII (XXXII): 1998, s. 150-173.
 11. Polscy zesłańcy w Rosji XIX-XX w. ośrodki regionalne. Konferencja w Kazaniu, 12 września 1997 r., „Przegląd Wschodni”, T. IV: 1997 (druk: 1998), z. 3, s. 646-649.
 12. Sprawozdanie z działalności Kasy im. J. Mianowskiego – Fundacji Popierania Nauki w roku 1996, „Nauka Polska”, T. VI (XXXI): 1997, s. 127-139.
 13. Sprawozdanie z VIII Konserwatorium Naukoznawczego Kasy im. J. Mianowskiego – Fundacji Popierania Nauki na temat stanu i perspektyw nauki historycznej w Polsce – 20 maja 1996 r., „Nauka Polska”, T. V (XXX): 1996, s. 153-168.
 14. Sprawozdanie z działalności Kasy im. J. Mianowskiego – Fundacji Popierania Nauki w roku 1995, „Nauka Polska”, T. V (XXX): 1996, s. 139-152.
 15. J.w. w roku 1994, „Nauka Polska”, T.IV (XXIX): 1995, s. 159-166.
 16. J.w. w roku 1993, „Nauka Polska”, T. III (XXVIII): 1994, s. 173-177.
 17. J.w. w roku 1992, „Nauka Polska”, T. II (XXVII): 1993, s. 103-107.
 18. Konferencja o polskich profesorach i studentach w uniwersytetach Rosji XIX i XX w. (współautorzy: Zbigniew W ó j c i k, Jerzy R ó z i e w i c z) , „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, R. XXXVIII: 1993, nr 4, s. 173-178.
 19. Sprawozdanie z działalności Instytutu Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN w roku 1992 (współautor: Jerzy D o b r z y c k i), , „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, R. XXXVIII: 1993, nr 2, s. 221-230.
 20. Polscy profesorowie i studenci w uniwersytetach Rosji (XIX – początek XX w. międzynarodowa konferencja w Kazaniu, Tatarstan, „Przegląd Wschodni”, T. II: 1992/93, z. 1, s. 244-246.
 21. Sprawozdanie z Konwersatorium Naukoznawczego Kasy im. J. Mianowskiego – Stan i perspektywy nauk historycznych w Polsce. „Nauka Polska”, R.I (XXVI): 1992, s. 59-66.
 22. Sprawozdanie z ogólnopolskiej sesji naukowej: Historia wychowania – badanie i nauczanie, Kraków 23-24 września 1987 r. Jubileusz  pracy pedagogicznej profesor Kamilli Mrozowskiej, „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, R. XXXI: 1988, z. 1, s. 79-81.

Przekłady (z języka angielskiego i rosyjskiego)

 

 1. Karl Siilivask: Główne tendencje w dziejach nauki krajów nadbałtyckich, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, R. XLII: 1997, nr 1, s. 105-115 (ang.).
 2. Margarita Chartanowicz, Z dziejów wydawnictwa Petersburskiej Komisji Archeograficznej: Dokumienty, objasniajuszczyje istoriu Zapadno-Russkogo Kraja i jego otnoszenia k Rossii i k Pol’sze, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, R. XXXVII: 1992, nr 3, s. 93-100 (ros.).

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT