Magdalena Paciorek, PhD, DSc

05.05.2020 | 28.05.2020

Associate Professor

History of Natural and Medical Sciences Research Unit

Room: A19

Phone: +48 22 65 72 748

Office hours: Tuesday, 1pm–3pm, Thursday, 9am–11am

E-mail: magda.pa@op.pl

ORCID: 0000-0002-3859-4743

M.Paciorek

Education, academic degrees and titles

 • 1998 – MA in history at the Institute of History, University of Warsaw (dissertation title: Procesy polityczne Kazimierza Pużaka socjalisty, przywódcy Polski Podziemnej 1945–1948, supervisor: Professor R. Turkowski)
 • 2007 – PhD in history at the Institute for the History of Science, Polish Academy of Sciences (dissertation title: Problematyka higieny dzieci i młodzieży w polskim czasopiśmiennictwie medycznym okresu międzywojennego, supervisor: Professor B. Urbanek)
 • 2018 – Associate Professorship at the Institute for the History of Science, Polish Academy of Sciences (dissertation title: Studenci wydziałów lekarskich w Polsce w latach 1944/1945–1948/1949)

Employment

 • since 2004 – Institute for the History of Science, Polish Academy of Sciences – respectively: Research Assistant (2004–2007), Assistant Professor (2007–2018), Associate Professor (since 2018)

Scientific activity

Co-organiser of international scientific conferences Zawody medyczne na ziemiach polskich w XIX i XX wieku (under the supervision of Professor B. Urbanek):

 • Zawód położnej na ziemiach polskich w XIX i XX wieku (2004)
 • Zawód farmaceuty na ziemiach polskich w XIX i XX wieku (2006)
 • Zawód dentysty – lekarza stomatologa na ziemiach polskich w XIX i XX wieku (2007)
 • Zawód pielęgniarki na ziemiach polskich w XIX i XX wieku (2008)
 • Zawód lekarza na ziemiach polskich w XIX i XX wieku (2009)
 • Zawód diagnosty laboratoryjnego i felczera na ziemiach polskich w XIX i XX wieku (2011)
 • Zawód ratownika medycznego na ziemiach polskich w XIX i XX wieku (2012)
 • Zgromadzenia zakonne w medycynie i farmacji na Śląsku i Zagłębiu (2013)
 • Rozwój aptekarstwa śląskiego. Moda i styl w aptekach polskich ze szczególnym uwzględnieniem Śląska i jego specyfiki (2015)
 • Szpitalnictwo na Górnym Śląsku. Szpitale polskie w XIX i XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem regionu Śląska (Katowice, 10–11 June, 2016)
 • Czystość i brud. Higiena w XIX wieku. Wokół przełomu bakteriologicznego (Bydgoszcz, 21–22 September, 2016)
 • Czystość i brud. Higiena między wielkimi wojnami (1918–1939) (Bydgoszcz, 21–22 September, 2017)
 • Historia diety i kultury odżywiania (Wrocław, 20 October, 2017)
 • Lekarz na prowincji (Hucisko, 9–10 November, 2017)
 • Medycy polskiego pogranicza II Rzeczypospolitej (1918–1939) (Warsaw, 30 November–1 December, 2018)
 • Kobiety w medycynie. W stulecie odzyskania niepodległości (1918–2018) (Warsaw, 9 March, 2019)

Membership in scientific councils and editorial boards of journals and publishing series

 • „Medycyna Nowożytna. Studia nad Kulturą Medyczną” – editorial secretary
 • Słownik biograficzny polskich nauk medycznych XX wieku – editorial secretary

Membership in scientific societies and organisations

 • Polskie Towarzystwo Historii Nauk Medycznych, członek
 • Towarzystwo Lekarskie Warszawskie, Sekcja Historyczna, członek
 • Polskie Towarzystwo Lekarskie, Sekcja Historyczna, członek

Selected publications

Authored and co-authored books

 • Studenci wydziałów lekarskich w Polsce w latach 1944/1945–1948/1949. Kształtowanie i rozwój środowiska, Instytut Historii Nauki PAN, Aspra-JR, Warszawa 2016, ss. 406.
 • Higiena dzieci i młodzieży w polskim czasopiśmiennictwie medycznym dwudziestolecia międzywojennego, Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa 2010, ss. 434.

Chapters in edited volumes

 • Kuchnia chłopska, czyli o żywieniu się ludu wiejskiego na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku w opinii ówczesnych doniesień prasowych, [w:] B. Płonka-Syroka, H. Grajeta, A. Syroka (red.), Historia diety i kultury odżywiania, Uniwersytet Medyczny, Wrocław 2018, t. 1, s. 157–178.
 • Ochrona zdrowia żołnierzy w okresie II RP. Rola i zadania lekarzy wojskowych, [w:] B. Urbanek (red.), Medycy polskiego pogranicza II Rzeczypospolitej 1918–1939, Instytut Historii Nauki PAN, Aspra-JR, Warszawa 2018, s. 395–413.
 • Środowisko szkolne w opinii lekarzy higienistów i architektów okresu II RP, [w:] W. Korpalska, W. Ślusarczyk (red.), Czystość i brud. Higiena między wielkimi wojnami 1918–1939, Collegium Medicum, Bydgoszcz 2017, s. 253–273.
 • Działalność polityczna i organizacyjna kół PPR-owskich i rad zakładowych szpitali warszawskich w latach 1945–1948, [w:] A. Marek, B. Urbanek (red.), Szpitalnictwo na Górnym Śląsku. Szpitale polskie w XIX i XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem regionu Śląska, SUM, Katowice 2016, s. 147–160.
 • O wychowaniu fizycznym dzieci i młodzieży przełomu XIX i XX wieku w opinii lwowskich medyków i wychowawców, [w:] W. Korpalska, W. Ślusarczyk (red.), Czystość i brud. Higiena w XIX wieku. Wokół przełomu bakteriologicznego, Collegium Medicum, Bydgoszcz 2016, s. 173–187.
 • Jak zdrowemu postępować należy, czyli o sposobie zachowania zdrowia za czasów A. Corneliusza Celsusa, [w:] W. Korpalska, W. Ślusarczyk (red.), Czystość i brud. Higiena w starości, Collegium Medicum, Bydgoszcz 2013, s. 265–278.
 • Podręczniki do nauki ratownictwa medycznego w dwudziestoleciu międzywojennym, [w:] B. Urbanek (red.), Zawód ratownika medycznego na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, Instytut Historii Nauki PAN, Aspra-JR, Warszawa 2012, s. 203–215.
 • Polskie zakłady i pracownie rentgenowskie dwudziestolecia międzywojennego w świetle ówczesnych doniesień prasowych, [w:] B. Urbanek (red.), Zawody diagnosty laboratoryjnego i felczera na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, Instytut Historii Nauki PAN, Aspra-JR, Warszawa 2011, s. 219–232.
 • Współzawodnictwo pracy w służbie zdrowia na przykładzie „Służby Zdrowia” na przełomie lat 40. i w pierwszej połowie lat 50., [w:] Jerzy Supady (red.), Szkice z historii medycyny, Wojskowa Drukarnia, Łódź 2010, s. 449–469.
 • Działalność lekarzy Żydów w Warszawie pierwszej połowy XX wieku, [w:] Z. Podgórska-Klawe (red.), Polscy lekarze Żydzi w XIX i XX wieku, Instytut Historii Nauki PAN, Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa 2010, s. 127–137.
 • Wizerunek lekarza w polskim filmie fabularnym w XX wieku, [w:] B. Urbanek (red.), Zawód lekarza na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, Instytut Historii Nauki PAN, Aspra-JR, Warszawa 2009, s. 373–399.
 • Polskie podręczniki do nauki pielęgniarstwa w okresie dwudziestolecia międzywojennego, [w:] B. Urbanek (red.), Zawód pielęgniarki na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, Makmed, Warszawa–Lublin 2008, s. 227–246.
 • Pielęgniarstwo psychiatryczne na łamach „Przewodnika Pielęgniarskiego” (1929–1933), [w:] B. Urbanek (red.), Zawód pielęgniarki na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, Makmed, Warszawa–Lublin 2008, s. 306–314.
 • Pierwsze polskie podręczniki i obcojęzyczne przedruki dla średniego personelu medycznego w latach 1948–1960, [w:] B. Urbanek (red.), Zawód pielęgniarki na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, Makmed, Warszawa–Lublin 2008, s. 377–393.
 • Działalność społeczna i organizatorska lekarzy dentystów pierwszej połowy XX wieku, [w:] B. Urbanek (red.), Zawód dentysty – lekarza stomatologa na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, Makmed, Warszawa 2007, s. 156–166.
 • Działalność Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego w latach 1915–1939, [w:] Z. Podgórska-Klawe (red.), Towarzystwo Lekarskie Warszawskie 1820–2005, Towarzystwo Lekarskie Warszawskie, Warszawa 2005, t. 2: 1916–2005, s. 63–123.
 • Kronika posiedzeń TLW w latach 1916–1939, [w:] Z. Podgórska-Klawe (red.), Towarzystwo Lekarskie Warszawskie 1820–2005, Towarzystwo Lekarskie Warszawskie, Warszawa 2005, t. 2: 1916–2005, s. 7–44 (with H. Bojczuk and J. Mackiewicz).
 • Położna w podręcznikach do nauki zawodu okresu międzywojennego, [w:] B. Urbanek (red.), Zawód położnej na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, Kwieciński, Katowice 2004, s. 159–173.

Articles

 • Działalność Komisji Historii Nauk Medycznych przy Radzie Naukowej Ministerstwa Zdrowia w latach 1952–1956 w świetle dokumentów AAN, „Medycyna Nowożytna” 2019, t. 25, nr 1, s. 141–160.
 • Z archiwów, bibliotek i muzeów. Interpretacje źródłoznawcze na łamach „Medycyny Nowożytnej”, „Medycyna Nowożytna” 2015, t. 21, nr 2, s. 99–123.
 • „Medycyna Nowożytna” w liczbach, „Medycyna Nowożytna” 2015, t. 21, nr 2, s. 125–134.
 • O wychowaniu nowego typu lekarza w Polsce na przełomie lat 40. i 50. XX wieku, „Medycyna Nowożytna” 2014, t. 20, nr 2, s. 127–149.
 • Dylematy i możliwości kwerend dokumentów z lat 1945–1956 w wybranych archiwach państwowych, „Medycyna Nowożytna” 2013, t. 19, nr 1, s. 161–168.
 • Dyscyplina pracy i nauki na przykładzie studentów polskich wydziałów lekarskich na przełomie lat 40. i w pierwszej połowie lat 50., „Medycyna Nowożytna” 2013, t. 19, nr 2, s. 169–193.
 • Rekrutacja studentów na wydziały lekarskie w drugiej połowie lat 40. i 50. elementem polityki władz państwowych wobec inteligencji, „Medycyna Nowożytna” 2012, t. 18, nr 1–2, s. 219–234.
 • Instytucja nadzoru fachowo-lekarskiego w Polsce w latach 1947–1950 w świetle ówczesnych doniesień prasowych, „Medycyna Nowożytna” 2011, t. 17, nr 1, s. 149–169.
 • Prasa lekarska w Polsce w latach 1945–1949, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2010, t. 55, nr 3–4, s. 149–185.
 • Idea ruchu stachanowskiego w sektorze zdrowotnym w latach 1948–1956 (na przykładzie czasopisma „Służba Zdrowia”), „Medycyna Nowożytna” 2009–2010, t. 16, nr 1–2, s. 149–179.
 • Stosunek do duszy i ciała w kategorii „dobrej śmierci” w świetle przewodników, poradników i testamentów staropolskich, „Medycyna Nowożytna” 2007, t. 14, nr 1–2, s. 43–54.
 • Problematyka rozwoju polskiego czasopiśmiennictwa medycznego w latach międzywojennych ze szczególnym uwzględnieniem prasy higienicznej, „Medycyna Nowożytna” 2006, t. 13, nr 1–2, s. 93–124.
 • Działalność Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego w latach 1915–1918, „Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego” 2004, t. 140, s. 136–156.
 • Problematyka alkoholizmu wśród dzieci szkół powszechnych w polskim czasopiśmiennictwie medycznym w latach 1923–1938, „Medycyna Nowożytna” 2003, t. 10, nr 1–2, s. 197–220.
 • Problematyka gruźlicy w latach 1918–1938 w „Pamiętniku TLW”, „Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego” 2003, t. 139, s. 77–93.

Review essays and reviews

 • J. Wnęk, „Dziecko w naukowej literaturze naukowej (1918–1939)”, „Medycyna Nowożytna” 2012, t. 18, nr 1–2, s. 268–272.
 • L. Chyczewski, M. Grassmann, P. Radziejewski (red.), „Historia powstania Akademii Medycznej w Białymstoku. Studenci pierwszego rocznika”, „Medycyna Nowożytna” 2012, t. 18, nr 1–2, s. 273–275.
 • M. Zaremba-Bielawski, „Higieniści. Z dziejów eugeniki”, „Medycyna Nowożytna” 2011, t. 17, nr 1, s. 281–284.
 • A. Drygas, „Apteka «Pod Złotym Lwem» w Toruniu”, „Medycyna Nowożytna” 2007, t. 14, nr 1–2, s. 171–173.
 • J. Sikorska-Kulesza, „Zło tolerowane. Prostytucja w Królestwie Polskim w XIX wieku”, „Medycyna Nowożytna” 2006, t. 13, nr 1–2, s. 194–196.
 • E. Więckowska, „Lekarze jako grupa zawodowa w II Rzeczpospolitej”, „Medycyna Nowożytna” 2005, t. 12, nr 1–2, s. 241–244.

Biograms

 • Jerzy Ludwik Choróbski, [w:] Słownik biograficzny polskich nauk medycznych XX wieku, Warszawa 1991–2011, t. 3, cz. 2: Profesorowie warszawskiej medycyny połowy XX wieku (lata 1944–1950), s. 26–29.
 • Józef Handelsman, [w:] Słownik biograficzny polskich nauk medycznych XX wieku, Warszawa 1991–2011, t. 3, cz. 2: Profesorowie warszawskiej medycyny połowy XX wieku (lata 1944–1950), s. 79–83.
 • Witold Maciej Kapuściński, [w:] Słownik biograficzny polskich nauk medycznych XX wieku, Warszawa 1991–2011, t. 3, cz. 2: Profesorowie warszawskiej medycyny połowy XX wieku (lata 1944–1950), s. 94–97.
 • Bronisław Walery Koskowski, [w:] Słownik biograficzny polskich nauk medycznych XX wieku, Warszawa 1991–2011, t. 3, cz. 2: Profesorowie warszawskiej medycyny połowy XX wieku (lata 1944–1950), s. 97–99.
 • Jan Mazurkiewicz, [w:] Słownik biograficzny polskich nauk medycznych XX wieku, Warszawa 1991–2011, t. 3, cz. 2: Profesorowie warszawskiej medycyny połowy XX wieku (lata 1944–1950), s. 117–120.
 • Adam Opalski, [w:] Słownik biograficzny polskich nauk medycznych XX wieku, Warszawa 1991–2011, t. 3, cz. 2: Profesorowie warszawskiej medycyny połowy XX wieku (lata 1944–1950), s. 128–130.
 • Ludwik Antoni Paszkiewicz, [w:] Słownik biograficzny polskich nauk medycznych XX wieku, Warszawa 1991–2011, t. 3, cz. 2: Profesorowie warszawskiej medycyny połowy XX wieku (lata 1944–1950), s. 136–139.
 • Witold Eugeniusz Zawadowski, [w:] Słownik biograficzny polskich nauk medycznych XX wieku, Warszawa 1991–2011, t. 3, cz. 2: Profesorowie warszawskiej medycyny połowy XX wieku (lata 1944–1950), s. 179–183.
 • Strzyżewski Włodzimierz (1924–1995), [w:] Andrzej Romanowski i in. (red.), Polski słownik biograficzny, Kraków 1935–2019, t. 45, s. 94–95.

Reports

 • Muzeum Nauki i Medycyny w Damaszku, „Medycyna Nowożytna” 2009–2010, t. 16, nr 1–2, s. 237–243.
 • Sprawozdanie z konferencji naukowej z cyklu „Zawody medyczne na ziemiach polskich w XIX i XX wieku”, „Medycyna Nowożytna” 2006, t. 13, nr 1–2, s. 203–205.
 • Wolffiana 2004, „Medycyna Nowożytna” 2004, t. 11, nr 1, s. 247–248.

 

Arrow Button Back

Notification about cookies: ihnpan.pl uses cookies files. By staying on this site, you agree to the use of cookies More lub CLOSE NOTIFICATION