Michał Piekarski, PhD

05.05.2020 | 13.02.2021

Assistant Professor

History of Education and Anthropology of Culture Research Unit

Room: A10

Phone: +48 22 65 72 863

Office hours: Monday 10am–12pm, Thursday 12pm–2pm

E-mail: michal.piekarski@ihnpan.pl

ORCID: 0000-0001-5045-6100

M.Piekarski

Academic interests

 • history of Lviv University at the time of Galicia autonomy and in the inter-war period, history of Polish musicology and musical education,
 • the musical culture of Lviv,
 • cultural and scientific ties between Poles and Vienna.

Education, academic degrees and titles

 • 2006 – BA at the Institute of Musicology, Warsaw University
 • 2008 – MA at the Institute of Musicology, Warsaw University
 • 2010 – MA at the Centre of East European Studies, Warsaw University
 • 2010 – MA at the Centre of East European Studies, Warsaw University

Employment

 • 2011–2019 – co-operation with the Centre of East European Studies, Warsaw University
 • 2014–2016 – Research Assistant at the Institute for the History of Science, Polish Academy of Sciences
 • Since 2016 – Assistant Professor at the Institute for the History of Science, Polish Academy of Sciences
 • Since 2018 – co-operation with the Faculty of Artes Liberales, Warsaw University

Participation in national and international research projects

 • 2013–2016 – National Science Centre, Preludium 3, HS3 panel (principal investigator)
 • 2018 – The Lanckoronski Foundation, travel grant for a visit in Vienna
 • 2019 – visit in Vienna within the co-operative grant Memorandum of Understanding of the Polish Academy of Sciences and Österreichische Akademie der Wissenschaften

Scholarships and prizes

 • 2008 – distinction in the Zofia Lissa Master’s Thesis Competition
 • 2018 – honorable mention in the Competition for the Rev. Prof. Hieronim Feight Award for 2017 (for Przerwany kontrapunkt)
 • 2018 – winner of the Jan Jędrzejewicz Award for the best Polish book on the history of science and technology for 2017 (for Przerwany kontrapunkt)

Selected publications

Authored and co-authored books

 • Muzyka we Lwowie. Od Mozarta do Majerskiego. Kompozytorzy, muzycy, instytucje, Warszawa 2018, ss. 354.
 • Przerwany kontrapunkt. Adolf Chybiński i początki polskiej muzykologii we Lwowie 1912–1944, Warszawa 2017, ss. 462.

Chapters in edited volumes

 • Obraz Rosji i Rosjan na łamach warszawskiego czasopisma „Muzyka” 1924–1938, [w:] Rok 1918: odrodzona Polska i sowiecka Rosja w nowej Europie, red. L. Zasztowt, J. Szumski, t. 2, Warszawa 2019, s. 97-112.
 • Kręta droga kariery naukowej kobiety muzykologa. Bronisławy Wójcik-Keuprulian zmagania z dyscypliną i profesorem, [w:] Kobiece dwudziestolecie 1918–1939, red. R. Sioma, Toruń 2018, s. 523–547.

Articles

 • Karol Mikuli (1821-1897), Portal Muzyki Polskiej – baza wiedzy o muzyce czasów zaborów, https://portalmuzykipolskiej.pl/pl/osoba/3243-karol-mikuli (2020)
 • Lemberg und Wien. Ein Beitrag zur Geschichte der musikalischen Beziehungen zwischen beiden Städten, „Jahrbuch des Wissenschaftlichen Zentrums der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Wien 2019, t. 10, s. 259–273.
 • Zajęcia z zakresu muzykologii na Uniwersytecie Stefana Batorego. Przyczynek do dziejów uczelni, „Klio – Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym” 2019, t. 50 (3), s. 83–104.
 • A Post-Doctorate in Musicology: Bronisława Wójcik-Keuprulian and Her Path to a Scientific Career, „Acta Poloniae Historica” 2018, vol. 117, s. 159–193.
 • Wkład Lwowa w polską muzykę sakralną. Od „Missa Paschalis” Marcina Leopolity po „Stabat Mater” Karola Szymanowskiego, [w:] Musica Sacra, t. 14: Muzyka sakralna w drodze ku Niepodległej, red. M. Karwaszewska, Gdańsk 2018, s. 58–81.
 • Muzykolodzy z Uniwersytetu Jana Kazimierza w badaniach nad przeszłością muzyczną Lwowa i ziemi lwowskiej, „Przegląd Wschodni” 2018, z. 14 (56), s. 913–926.
 • Ks. Wacław Sierakowski – propagator wiedzy o muzyce i organizator szkolnictwa muzycznego w okresie działalności Komisji Edukacji Narodowej, „Biuletyn Historii Wychowania” 2016, nr 34, s. 85–100.
 • Uniwersytet a muzyka”. Droga do powołania we Lwowie Zakładu Muzykologii, „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 2014, t. LI, s. 99–124.
 • Listy Edwarda Porębowicza i Mścisława Wartenberga do Adolfa Chybińskiego z lat 1911–1912, wstęp i opracowanie Michał Piekarski, „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 2014, t. LI, s. 183–194.
 • Діяльність Осипа Хомінського у музикознавчих польсько – українських контактах (до 1939 р.), „Українська Музика” 2014, z. 1, s. 100–109.
 • Professor Adolf Chybiński (1880–1952), Founder of Polish Musicology. The 100th Anniversary of Establishing the Institute of Musicology at the University of Lemberg (Lwów), 1912–2012, „Musicology Today” 2012, nr 9, s. 38–64.
 • Życie koncertowe Lwowa w latach 1790–1830, „Przegląd Muzykologiczny” 2011, nr 8, s. 93–114.
 • Działalność polskich i ukraińskich wychowanków lwowskiej szkoły muzykologicznej (do 1939 roku), „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 2010, t. XLVII, s. 73–108.
 • Karol Mikuli – krzewiciel tradycji chopinowskich we Lwowie, [w:] V Dni Kultury Ormiańskiej w Gliwicach, red. A. Olszańska, Związek Ormian w Polsce, Gliwice 2010, s. 22–43.
 • Johann Mederitsch i jego „Stabat Mater” w kontekście kultury muzycznej Lwowa, [w:] Musica Galiciana, red. G. Oliwa, Rzeszów 2010, t. 12, s. 55–66.
 • Z muzycznej przeszłości lwowskich kościołów katolickich, [w:] Rocznik Lwowski 2008–2009, red. J. Wasylkowski, Warszawa 2009, s. 81–107.

Review essays and reviews

 • O monografii “Kwartalnika Muzycznego” ze Lwowem i Warszawą w tle. Małgorzata Sieradz, “Kwartalnik Muzyczny” (1928–1950) a początki muzykologii polskiej, Warszawa 2015, ss. 688. “Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2017, nr 2, s. 199–205.
 • Сергій Каліберда, Органи Львова і Галичини, Львів 2014, ss. 448. „Pro Musica Sacra” 2015, nr 13, s. 239–248.
 • The Nationalization of Scientific Knowledge in the Habsburg Empire, 1848–1918, red. Mitchell G. Ash, Jan Surman, Basingstoke 2012, ss. 258. „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2014, nr 3, s. 139–146.
 • Maria Ewa Sołtys, Tylko we Lwowie. Dzieje życia i działalności Mieczysława i Adama Sołtysów, Wrocław 2008, ss. 222. Rocznik Lwowski 2008–2009, red. J. Wasylkowski, Warszawa 2009, s. 351–353.

Other

 • Przygotowanie i opracowanie koncepcyjne oraz tekstowy komentarz do płyty CD Tradycje chopinowskie we Lwowie, Konsulat Generalny RP we Lwowie, Lwów 2011.
 • Przygotowanie i opracowanie koncepcyjne płyty CD Znaszli ten kraj? Utwory fortepianowe oraz pieśni polskich kompozytorów działających we Lwowie, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Warszawa 2011.

Arrow Button Back

Notification about cookies: ihnpan.pl uses cookies files. By staying on this site, you agree to the use of cookies More lub CLOSE NOTIFICATION