dr Monika Wiśniewska

24.04.2019 | 30.10.2020

Pracownia Dziejów Oświaty i Antropologii Kultury

pok. A10

tel. +48 22 65 72 863

dyżury: czw. 11.00–13.00; pt. 10.00–12.00

e–mail: monika.wisniewska2017@gmail.com

ORCID:

M.Wiśniewska

Zainteresowania naukowe

 • polityka edukacyjna XX w.;
 • polityka wyznaniowa i szkolnictwo wyznaniowe XX w.;
 • edukacja przedszkolna XX w.;
 • edukacja polonijna XX w.

Wykształcenie, stopnie i tytuły naukowe

 • 2018 – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii; absolwentka studiów doktoranckich z historii na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW w Warszawie (obrona z wyróżnieniem);
 • 2012 – absolwentka studiów podyplomowych dla nauczycieli historii, SWPR w Warszawie;
 • 2010 – absolwentka studiów podyplomowych w zakresie profilaktyki uzależnień i mediacji rodzinnych, UKSW w Warszawie;
 • 2005 – magister teologii, UKSW w Warszawie.

Zatrudnienie

 • 2018 – adiunkt w Zakładzie Historii Nauk Społecznych, Oświaty i Organizacji Nauki IHN PAN w Warszawie;
 • 2019 – ekspert; Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego w Warszawie, Dział Edukacji, Warsztaty edukacyjne w formie gry fabularnej „Dylematy powojnia”;
 • 2015–2017 – pracownik dydaktyczny nieetatowy, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW w Warszawie;
 • 2002–2012 – nauczyciel w Gimnazjum Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie;
 • 2000–2002 – nauczyciel–wychowawca w przedszkolu Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP w Warszawie.

Doświadczenie międzynarodowe

 • 2016 – udział w międzynarodowej konferencji naukowej w ramach międzynarodowego projektu naukowego „Obchody Millenium na Uchodźstwie – w pięćdziesiątą rocznicę”; organizatorzy: Senat RP, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, UKSW; referat: „Udział żeńskich zgromadzeń zakonnych w Millenium”.
 • 2016 – współorganizacja międzynarodowej konferencji dla doktorantów „Między polityką a emigracją”; UKSW, Warszawa; referat: „Skazane na wymarcie. Obozy dla zakonnic w Czechosłowacji (1950–1989)”;
 • 2015 – udział w międzynarodowej konferencji naukowej „Człowiek a edukacja na przestrzeni dziejów”; organizator: Uniwersytet Rzeszowski; referat: „Wychowanie przedszkolne w polityce oświatowej Polski Ludowej w latach 1945–1956”.

Udział w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych

 • 2017–2020 – Narodowy Program Rozwoju Humanistyki nr 013/FIL/2016/90; zadanie: opracowanie merytoryczne i redakcyjne niepublikowanych zapisków prymasa Stefana Wyszyńskiego, Pro memoria, t. 8: 1961 r.; kierownik projektu: prof. zw. dr hab. Jan Żaryn.
 • 2018–2020 – Centralny Projekt Badawczy IPN pn. „Władze komunistyczne wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce 1944–1989”; zadanie: opracowanie monografii nt. struktur, kadr i działalności administracji wyznaniowej w Warszawie; koordynator projektu: dr Rafał Łatka.
 • 2014–2016 – Projekt badawczy UKSW pn. „Przedszkola w polityce oświatowej Polski ludowej”; kierownik projektu: M. Wiśniewska.

Członkostwo w towarzystwach i organizacjach naukowych

 • Światowa Rada Badań nad Polonią
 • Towarzystwo Historii Edukacji

Wybrane publikacje

Książki autorskie i współautorskie

 • Przedszkola w Polsce 19441965. Ideologizacja instytucji, Warszawa 2019 (w druku, Wydawnictwo IPN i Wydawnictwo Naukowe UKSW; seria: „W służbie Niepodległej”).


Edycja źródeł

 • S. Wyszyński, Pro memoria, t. 8: 1961, Warszawa 2019 (w druku, Wydawnictwo IPN).


Redakcja książek i czasopism

 • M. Wiśniewska, Edukacja w PRL, Warszawa 2016.
 • M. Wiśniewska, R. Mieczkowski, Wybrane aspekty funkcjonowania prawicy, Warszawa 2016.
 • R. Mieczkowski, M. Wiśniewska, Przeszłość i przyszłość prawicy, Warszawa 2016.


Rozdziały w pracach zbiorowych

 • Problematyka edukacyjna w przemówieniach Prymasa Stefana Wyszyńskiego do sióstr zakonnych (1956–1963) [w:] Wyzwoleni, ale nie wolni (1945–1989), red. A. Popławska i in. t. 1, Warszawa 2015, s. 152–164.
 • „Szkoła należy do państwa, a nie do Kościoła”. Między polityką wyznaniową a oświatową Władysława Gomułki [w:] Edukacja w PRL, red. M. Wiśniewska, Warszawa 2016, s. 219–236.
 • Edukacja w koncepcjach polityków polskiej prawicy (1909–1944) [w:] Wybrane aspekty funkcjonowania prawicy, red. R. Mieczkowski, J. Wiśniewska, Warszawa 2016, s. 51–68.
 • Losy przedszkoli i ochronek służebniczek śląskich w latach 1945–1989 [w:] Przetrwały 200 lat. Myśl i dzieło bł. Edmunda Bojanowskiego w perspektywie XXI wieku, red. A. Siemak-Tylikowska, Warszawa 2014, s. 85–98.
 • Udział żeńskich instytutów życia konsekrowanego w Milenium na Uchodźstwie – zarys problemu [w:] Milenium na Uchodźstwie, red. R. Łatka, J. Żaryn, Warszawa 2016.
 • Najdalej na prawo. Środowisko „Tygodnika Warszawskiego” [w:] Wybrane aspekty funkcjonowania prawicy, red. R. Mieczkowski, J. Wiśniewska, Warszawa 2016, s. 69–85.
 • Misja i aktualność patrona Roku 2014 – bł. Edmunda Bojanowskiego [w:] Przeszłość i przyszłość prawicy, red. R. Mieczkowski, J. Wiśniewska, Warszawa 2016, s. 101–113.
 • Ks. Piotr Wawrzyniak (1849–1910) z Wyrzeki k. Śremu [w:] Wielcy Polacy z Królestwa Kongresowego i zaboru pruskiego, red. J. Marciak-Kozłowska, Białystok 2015, s. 401–408.
 • Sieć przedszkoli wyznaniowych w Polsce w latach 1945–1965 [w:] Christus vincit. Księga dedykowana biskupowi Edwardowi Frankowskiemu w 80. rocznicę urodzin, red. M. Krzysztofiński, J. Wołczański, Kraków-Rzeszów-Stalowa Wola-Toruń 2017, s. 353–373.
 • Prymas Józef Glemp i Polonia [w:] Zakony żeńskie w PRL. W służbie Kociołowi i zakonom. Kardynał Józef Glemp – prymas dwóch epok, red. A. Mirek, Lublin 2014, s. 119–125.


Artykuły

 • Oświatowe komisje rehabilitacyjne w świetle akt Ministerstwa Oświaty z lat 1956–1958, „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 2015, t. 52, s. 109–128.
 • Eliminacja sióstr zakonnych z systemu oświaty i wychowania Polski Ludowej, „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 2014, t. 51, s. 157–180.
 • Edukacja w służbie Niepodległej według „Zasad wychowania narodowego” Zygmunta Balickiego, „Niepodległość i Pamięć” 2018, nr 1, s. 153–171.
 • Przedszkola i ochronki zakonne w świetle polskiego prawa oświatowego w latach 1945–1961, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2015, t. 18, s. 311–322.
 • Początki radiofonizacji przedszkoli w Polsce Ludowej, „Kultura-Media-Teologia” 2016, nr 6, s. 113–126.
 • Sieć przedszkoli w Polsce w pierwszej powojennej dekadzie, „Język-Szkoła-Religia” 2016, nr 3, s. 22–36.
 • Dyskryminacja katechetów zakonnych w prawie oświatowym okresu gomułkowskiego, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2014, t. 17, s. 209–232.
 • Działalność katechetyczna żeńskich zgromadzeń zakonnych w polityce oświatowej władz komunistycznych, „Zeszyty Formacji Katechetów” 2014, nr 3, s. 87–99.
 • Gra na podwójnej scenie – kreacja przestrzeni edukacyjnej Polski Ludowej (wybrane zagadnienia), „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, t. 12, s. 237–250.
 • Służebniczki śląskie wśród Polonii kanadyjskiej w Edmonton w latach 1972–1989, „Studia Polonijne” 2013, nr 34, s. 77–108.
 • Kultura życia codziennego w żeńskich zakonach i zgromadzeniach zakonnych w PRL, „Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio” 2015, nr 4, s. 116–127.
 • Konferencja Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych i Konsulta w PRL. Zarys problematyki, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 2014, nr 101, s. 297–237.
 • Ks. Józef Gawlina organizatorem Katolickiej Agencji Prasowej, „Roczniki Teologiczne” 2015, t. 62, z. 4, „Historia Kościoła” 2015, s. 141–178.
 • Fortis mulieribus. Zakonne sprawiedliwe wśród narodów świata, „Życie konsekrowane” 2018, nr 3–4, s. 96–112.
 • Szkolnictwo polonijne po II wojnie światowej – stan badań, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 2019 (w druku).
 • Upaństwowienie przedszkoli żydowskich, „Biuletyn Historii Wychowania” 2019 (w druku).
 • Duszpasterstwo polonijne Kościoła rzymskokatolickiego w ostatnim programie rządowym PRL, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2019, nr 33 (w druku).
 • Szkolnictwo wyznaniowe i nauczanie religii w świetle osobistych zapisków prymasa Stefana Wyszyńskiego z 1961 r., „Biuletyn Historii Wychowania” (w druku).
 • Pro memoria, t. 3: 1953–1956 prymasa Stefana Wyszyńskiego, red. naukowa I. Czarcińska, A. Gałka – recenzja, „Glaukopis” 2019, nr 36.

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT