Rozprawy z Dziejów Oświaty

 

Rozprawy z Dziejów Oświaty tom 49 2012 r

 

“Rozprawy z Dziejów Oświaty” to jedno z najstarszych ogólnopolskich czasopism poświęconych historii oświaty, wychowania oraz dziejom polskiej i powszechnej kultury edukacyjnej. Rocznik ukazuje się od 1958 roku. Jego redaktorami naczelnymi byli kolejno Łukasz Kurdybacha (1958-1973), Józef Miąso (1973-2009) i Joanna Schiller-Walicka (od 2009). Dissertations for the History of Education is one of the oldest Polish periodicals devoted to Polish and international history of education and education culture. The yearly started in 1958. Its consecutive editors-in-chief were Łukasz Kurdybacha (1958-1973), Józef Miąso (1973-2009), and Joanna Schiller-Walicka (since 2009).
Czasopismo składa się obecnie z trzech działów: artykułów, materiałów i recenzji. Zamieszczane są także sprawozdania z ważniejszych międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji i sesji poświęconych historii edukacji. Publikowane są wyłącznie materiały oryginalne. Currently, the journal comprises three sections: Articles, Materials, and Book Reviews. It also publishes reports from important international and Polish conferences and sessions covering topics related to the history of education. All contributions published are original.
Wszystkie publikowane artykuły (zarówno zamówione przez Redakcję, jak i nadesłane przez autorów) podlegają ocenie przez niezależnych ekspertów. Od ich opinii, przedstawionej w formularzu recenzyjnym, w połączeniu z oceną całego Kolegium Redakcyjnego zależy decyzja o publikacji. Wszystkie artykuły są opatrzone streszczeniami w języku angielskim. Od tomu 47 za 2010 rok czasopismo ukazuje się w nowej szacie graficznej. Od tomu 48 za 2011 rok publikowane są również teksty w językach rosyjskim i angielskim. All articles published (both ordered by the Editors and sent by the authors) are subject to a peer review by independent experts. Their positive opinion, presented in writing – together with the positive opinion of the entire Editorial Board – is a necessary condition for publication. In 2010 the journal received a new graphic layout. Since 2011 articles in Russian and English are also welcome.

Czasopismo jest udostępnione na platformach elektronicznych:

The journal is available on the following e-platforms:

BazHum – pełnotekstowy dostęp do tomów 1-48 z lat 1958-2011.

BazHum – full-text access to volumes 1-48 (1958-2011).
CEJSH – wykaz artykułów z angielskimi streszczeniami począwszy od tomu 43 z 2004 roku.

CEJSH – a list of articles with summaries in English published since vol. 43, 2004.

POL-index – spis artykułów opatrzonych bibliografiami począwszy od tomu 46 z 2009 roku.

POL-index – a list of articles with respective bibliographies starting with vol. 46, 2009.

Od 2010 roku jest indeksowane na łamach International Bibliography of the History of Education and Children’s Literature.

  • Bibliografia za lata 2010-2012: History of Education & Children’s Literature VIII, 2 (2013), s. 729-109.
  • Bibliografia za 2013 rok: History of Education & Children’s Literature IX, 2 (2014), s. 853-1105.

Since 2010 the journal is indexed in the International Bibliography of the History of Education and Children’s Literature.

  • The bibliography for 2010-2012: History of Education & Children’s Literature VIII, 2 (2013), pp. 729-1097.
  • The bibliography for 2013: History of Education & Children’s Literature IX, 2 (2014), pp. 853-1105.
W ewaluacji ICI Journals Master List 2017 czasopismo uzyskało wskaźnik ICV w wysokości 55,61 punktów. The journal received an ICV score of 55.61 in the ICI Journals Master List 2017 evaluation.
Od października 2015 r. znajduje się na liście ERIH PLUS. Since October 2015 the journal has been listed at ERIH PLUS.
W rankingu czasopism punktowanych MNiSW z grudnia 2015 r. pismo otrzymało 10 punktów. In December 2015, the journal received 10 points in the ranking of scholarly journals of the Ministry of Science and Higher Education in Poland.
Redakcja Editiorial Board
Instrukcja wydawnicza
Formularz recenzji Review Form
Kontakt Contact Info
Zawartość Contents (English titles with summaries)
tom 47 (2010) vol. 47 (2010)
tom 48 (2011) vol. 48 (2011)
tom 49 (2012) vol. 49 (2012)
tom 50 (2013) vol. 50 (2013)
tom 51 (2014) vol. 51 (2014)
tom 52 (2015) vol. 52 (2015)
tom 53 (2016) vol. 53 (2016)
tom 54 (2017) vol. 54 (2017)
Bibliografia zawartości “Rozpraw” 1958-2013 Journal’s contents bibliography (1958-2013)

Arrow Button Back

Notification about cookies: ihnpan.pl uses cookies files. By staying on this site, you agree to the use of cookies More lub CLOSE NOTIFICATION