Seminarium Mediewistyczne – 2017-2019

21.10.2020 | 07.11.2020

Seminarium Mediewistyczne

9 XII 2019, godz. 16:00, Pałac Staszica, sala A27 (dawna 19C)
dr Krisztina Rábai z Uniwersytetu Segedyńskiego
„…quodlibet folium chartae habet suum signum, per quod significatur, cuius aedificii aut molendini est charta” (The beginnings of paper-making in East-Central Europe at the turn of the 15–16th centuries in the mirror of watermark research).

27 XI 2019, godz. 16:00, Pałac Staszica, sala A27 (dawna 19C)
dr hab. Marcin Polkowski, prof. KUL
Modlitewnik niderlandzki ze zbiorów BU KUL (rkps 2626) na tle podobnych rękopisów ze zbiorów bibliotek polskich

6 III 2019,  godz. 16:00, Pałac Staszica, sala A27 (dawna 19C)
mgr Mateusz Marszałkowski (IHN)
Średniowieczne kodeksy iluminowane z cysterskiego skryptorium w Pelplinie. Problematyka zabytkoznawcza

30 I 2019, godz. 16:00, Pałac Staszica, sala A27 (dawna 19C)
mgr Mateusz Kosonowski (UJ)
‘Translatio sancti Floriani’ (XV w.) – studium źródłoznawcze.

27 VI 2018, godz. 16:00, Pałac Staszica, sala A27 (dawna 19C)
mgr Paulina Pludra-Żuk (Instytut Historii Nauki PAN)
Aurora: funkcja i transmisja średniowiecznego bestsellera na przykładzie polskich rękopisów

Opis wystąpienia:
Aurora, wierszowana Biblia spisana przez Piotra Rigę pod koniec XII w., była tekstem niezwykle popularnym przez całe średniowiecze. O jej sukcesie świadczy chociażby liczba zachowanych do dziś rękopisów, sięgająca niemal pięciuset egzemplarzy. W związku jednak z utrzymującymi się w czasach nowożytnych uprzedzeniami wobec tego typu literatury, utwór wciąż skrywa przed badaczami wiele tajemnic. W moim wystąpieniu postaram się przyjrzeć bliżej rękopisom, przede wszystkim tym, które powstały bądź używane były na terenach polskich w średniowieczu, by na podstawie ich formy, śladów lektury oraz dróg transmisji zobrazować pełnione przez nie funkcje.

ZMIANA TERMINU

aktualny termin: 13 VI 2018, godz. 12:00, Pałac Staszica, sala 130
Prof. Michail Chorkow
Nicholas of Cusa’s marginalia on Plato’s dialogues: a forgotten source of supposed Cusanian Platonism

25 IV 2018, godz. 16:00, Pałac Staszica, sala A27 (dawna 19C)
Retoryka a tekstologia. Teoretyczne problemy edycji Kodeksu Nargielewicza (Pawlik. 3)
Referat: Andrzej Dąbrówka (wraz z Pracownią Literatury Średniowiecza IBL PAN)
Koreferat: dr Łukasz Cybulski (Wydział Nauk Humanistycznych UKSW)

21 II 2018, godz. 16:00, Pałac Staszica, sala A27 (dawna 19C)
dr Paweł Figurski (Instytut Historyczny UW)
Między historycznymi mitami a opisem źródła. Sakramentarz Tyniecki i problemy związane z jego średniowieczną proweniencją

Opis wystąpienia
W wystąpieniu rewiduję dotychczasową historiografię na temat Sakramentarza Tynieckiego (Warszawa, BN, BOZ 8). Przede wszystkim kwestionuję pogląd, że ten średniowieczny rękopis został wyprodukowany na zamówienie władcy i był przeznaczony dla klasztoru w Tyńcu. Argumentację przeprowadzam na podstawie analizy źródła, a nie hipotetycznej rekonstrukcji kontekstu historycznego, który skłonił dotychczasowych badaczy do przyjęcia wielu wątpliwych tez.

SEMINARIUM ODWOŁANE (odbędzie się w późniejszym terminie)
24. I 2018, Pałac Staszica, sala 144 (I piętro)
Pracownia Literatury Średniowiecza IBL PAN
Retoryka a tekstologia. Problemy edycji Kodeksu Nargielewicza (Pawlik. 3)

20. XII 2017, godz. 16:00, Pałac Staszica, sala 144 (I piętro)
mgr Agnieszka Jakubik (Instytut Filologii Klasycznej UW)
Problemy badawcze związane z ustalaniem listy oracji ślubnych autorstwa Guarina z Werony

Opis wystąpienia:
Epitalamia, czyli oracje matrymonialne, Gurina z Werony (1374-1460) – zachowane w przeważającej części w piętnastowiecznych manuskryptach, nie zostały dotąd gruntownie przebadane. Dokładna liczba zachowanych tekstów pozostaje nieznana, a autorstwo niektórych  – uznanych przez badaczy za mowy słynnego pedagoga, może budzić wątpliwości. W książce ‘The Renaissance of Marriage in Fifteenth-Century Italy’ Anthony D’Elia sporządził listę kilkuset piętnastowiecznych epitalamiów, na której znalazły się również oracje matrymonialne Guarina. Postanowiłam przyjrzeć się temu zestawieniu bliżej i poddać je weryfikacji.

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT