Wydawnictwa do sprzedaży

18.03.2014 | 15.06.2014

Oferujemy do sprzedaży pozycje wydane przez Instytut Historii Nauki PAN:

ww

Zamówienia prosimy kierować:

dorotapeczlewicz@gmail.com

Sprzedażą naszych publikacji za granicę zajmuje się ARS POLONA

http://arspolona.com.pl

Our publications are sold abroad by ARS POLONA

http://arspolona.com.pl

CZASOPISMA (ceny brutto – w tym 5% VAT)

Analecta, półrocznik – /numery bieżące i wcześniejsze/

Cena 30.- zł. /numery wcześniejsze w cenie od 5.- zł./

Czasopismo ukazuje się od 1992 roku

(UWAGA: tom 1 zeszyt 1 – nakład wyczerpany)

 

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki – /numery bieżące i wcześniejsze/.

Cena 30.- zł. /numer łączony 60 zł; numery wcześniejsze w cenie od 5.- zł./

Czasopismo ukazuje się od 1956 roku.

 

Medycyna Nowożytna, półrocznik /numery bieżące i wcześniejsze/.

Cena 30.- zł. /numery wcześniejsze w cenie od 5.- zł./

Czasopismo ukazuje się od1994 roku.

(UWAGA: tom 1 zeszyt 1 i 2 – nakład wyczerpany)

 

Organon, rocznik wydawany w językach kongresowych /numery bieżące i wcześniejsze/. Cena 30.–zł. /numery wcześniejsze w cenie od 5.- zł./

Czasopismo ukazuje się od 1964 roku.

 

Rozprawy z Dziejów Oświaty, rocznik /numery bieżące i wcześniejsze/.

Cena 30.– zł. /numery wcześniejsze w cenie od 5.- zł./

Czasopismo ukazuje się od 1958 roku.

 

Słownik biograficzny polskich nauk medycznych XX wieku /numery bieżące i wcześniej- sze/. Cena 20.- zł. /numery wcześniejsze w cenie od 5.- zł./

Ukazuje się od 1991 roku

Zeszyt najnowszy: t. 3 z. 3/ 2011 r.

KSIĄŻKI (Ceny netto; do ceny należy dodać 5% VAT)

 • Affek Mariusz, Związki polsko-włoskie w naukach prawnych /1764-1895/. Seria: Monografie z dziejów nauki i techniki T. 152. Cena 10,– zł
 • Akademie nauk. Uniwersytety. Organizacje nauki.  Polsko rosyjskie-relacje w sferze nauki XVIII-XX w. Pod red. Leszka Zasztowta. Cena 79,– zł. (Współwydawca: Oficyna Wydawnicza Aspra JR: http://www.aspra.pl)
 • Alexandrowicz Stanisław, Kartografia Wielkiego Księstwa Litewskiego od XV do połowy XVIII wieku (Cartographia Magni Ducatus Lithuaniae....). Cena 60,– zł. (Współwydawca: Oficyna Wydawnicza Aspra JR: http://www.aspra.pl)
 • Arabas Iwona, Apteczki domowe w polskich dworach szlacheckich. Studium z dziejów kultury zdrowotnej. Seria: Monografie z dziejów nauki i techniki. T. 156. Cena 40,– zł.
 • Arabas Iwona (red.), Pod patronatem Hygiei. Udział kobiet w rozwoju nauk przyrodniczych. Cena 15,– zł.
 • Bellingshausen F.G.T., Dwukrotne poszukiwania w Południowym Lodowatym Oceanie i pływanie naokoło świata w latach 1819, 20 i 21… Tłum. Stanisław Rakusa-Suszczewski. Cena 38,– zł. (Współwydawca: Oficyna Wydawnicza Aspra JR:  http://www.aspra.pl)
 • Bieganowski Lech, Bielski Andrzej, Wróblewski Witold (oprac.), Witelona «Perspektywy» księga IV. Seria: Studia Copernicana T. 33. Cena 20,– zł.
 • Bieńkowski Tadeusz, Dobrzycki Jerzy, Staropolski świat nauki. Cena 12,– zł.
 • Burchardt Jerzy, Higiena wedle Tomasza z Wrocławia. Seria: Studia Copernicana T. 36. Cena 15,– zł.
 • Barner Jakub, Chemia filozoficzna, przekład K.I. Orzechowski, K.W. Orzechowski, wstęp  I.Z. Siemion. Warszawa 2012. (Współwydawca: Oficyna Wydawnicza Aspra JR:  http://www.aspra.pl) Cena 60,– zł.
 • Chmielewski Witold J., Przygotowanie kadr oświatowych na uchodźstwie w latach 1941-1948, Warszawa 2013 ss. 216. Seria: Monografie z Dziejów Oświaty t. 43. (Współwydawca: Oficyna Wydawnicza Aspra JR). Cena 30 zł
 • Connelly John, Zniewolony Uniwersytet. Sowietyzacja szkolnictwa wyższego w Niemczech Wschodnich, Czechach i Polsce 1945–1956. Przekład Witold Rodkiewicz, Warszawa 2014 ss. 441. Seria: Monografie z dziejów oświaty t. 44. Cena 50 zł; (Współwydawca: Oficyna Wydawnicza Aspra JR: http://www.aspra.pl)
 • Dobrzycki Jerzy, Selected Papers on Medieval and Renaissance Astronomy. Seria: Studia Copernicana T. 43. Cena 40,– zł
 • Dolecki Marcin, Znaczenie prac Ludwika Brunera (1871–1913) dla rozwoju chemii fizycznej. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki. T. 158. Cena 30,– zł
 • Domański Juliusz, Między filozofią a filologią. Wspomnienia. Fontes rerum ad historiam scientiae spectantium. Vol. XX (series recentior II) (dawniej Źródła do dziejów nauki i techniki). Cena 40,– zł. (Współwydawca: Oficyna Wydawnicza Aspra JR:  http://www.aspra.pl)
 • Dormus Katarzyna, Problematyka wychowawczo-oświatowa w prasie kobiecej zaboru austriackiego w latach 1826-1918. Cena 30,– zł.
 • Dormus Katarzyna, Rozwój form wychowania estetycznego i nauczania rysunku w Krakowie w latach 1850–1914. Cena 15,– zł.
 • Dybiec Julian, Polska w orbicie wielkich idei. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki. T. 160. Cena 40,– zł
 • Historia badań radiacyjnych w Polsce. Red. M. Dolecki, A. Trojanowska. Cena 29,– zł. (Współwydawca: Oficyna Wydawnicza Aspra JR:  http://www.aspra.pl)
 • Hulanicki Adam, 60 lat polskiej chemii analitycznej (1945-2005). Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 159. Cena 30,– zł
 • Jaxa-Kwiatkowska Bogumiła, Profesor Ludwik Jaxa-Bykowski /1881-1948/.  Ostatnie lata życia. Cena 7,– zł.
 • Jerzmanowska Zofia, Roman Małachowski i jego lwowska szkoła. Cena 5,– zł.
 • Jeszke Jaromir – Mity polskiej historiografii nauki. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki. T. 157. Cena 25,– zł. Oprawa twarda 30.- zł.
 • Jeziorski Krzysztof G., Rozwój wiedzy embriologicznej w Warszawskim środowisku medycznym a ewolucjonizm /1859-1939/. Cena 5,– zł.
 • Johannes Hevelius and His World. Astronomer, Cartographer, Philosopher and Correspondent. Edited by R.L. Kremer and J. Włodarczyk. Seria: Studia Copernicana t. 44. Cena 40,– zł
 • Johannes Kepler from Tübingen to Żagań. Edited by R.L. Kremer and J. Włodarczyk. Seria: Studia Copernicana t. 42. Cena 40,– zł
 • Kamienie milowe w kartografii, pod red. J. Ostrowskiego, P. Weszpińskiego, Warszawa 2013, ss. 495 wyd. IHN PAN, Zespół Historii Kartografii, NDAP, Archiwum Państwowe w Warszawie, Muzeum Historyczne m.st. W-wy, Stowarzyszenie Przyjaciół Archiwum Państwowego m.st W-wy. Seria Z dziejów kartografii t. 17. Cena 40,–zł
 • Kokowski Michał, Thomas S. Kuhn (1922-1996) a zagadnienie rewolucji kopernikowskiej. Seria: Studia Copernicana T. 39. Cena 30,– zł.
 • Kokowski Michał, Copernicus’s Originality. Towards Integration of Contemporary Copernican Studies. Seria: Studia Copernicana T. 40. Cena 40,– zł.
 • Komorowski Paweł, Bolingbroke, Robertson, Gibbon. Znajomość i recepcja ich dzieł w Rzeczypospolitej doby Oświecenia. Cena 20,– zł.
 • Konopczyński Władysław, Historyka, Seria: Źródła do dziejów nauki i techniki, t. 23 „Fontes rerum ad historiam scientiae spectantium”, Series recentior V, Warszawa 2014, ss. 380. (Współwydawca Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR). Cena 30 zł
 • Kopernik Mikołaj, Pisma pomniejsze. Dzieła wszystkie T. III. Red. Andrzej Wyczański. Cena 50,– zł.
 • Krajewska Hanna, Protestanci w Łodzi 1815-1914. Między edukacją a ewangelizacją. Warszawa 2014 ss. 457. Seria: Monografie z dziejów oświaty t. 45. Cena 50 zł; (Współwydawca: Oficyna Wydawnicza Aspra JR: http://www.aspra.pl)
 • Kuźnicka Barbara (red.), Ekologia człowieka – historia i współczesność.  Cena 10,– zł.
 • Kuźnicka Barbara (red.), Rośliny odurzające w polskiej literaturze naukowej XIX wieku. Seria:Historia leków naturalnych T. VI. Cena 25,– zł.
 • Kuźnicka Barbara (red.), Materia pharmaceutica. Seria: Historia leków naturalnych T. V. Cena 10,– zł.
 • Lichocka Halina, Historia poszukiwania leku w roślinach w Polsce 1800-1856. Cena 20,– zł.
 • Łotysz Sławomir, Wynalazczość polska w Stanach Zjednoczonych. Warszawa 2013, ss. 346. Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki. T. 163. Cena 40,– zł. (Współwydawca: Oficyna Wydawnicza Aspra JR:  http://www.aspra.pl)
 • Marek Anna, Opieka nad chorym dzieckiem w opinii polskiej prasy medycznej Królestwa Polskiego w latach 1801-1908. Cena 40,– zł.
 • Mrozowska Kamilla (oprac.), Listy z prowincji. Korespondencja wizytato­rów generalnych, rektorów i nauczycieli ze Szkołą Główną Koronną 1779–1794. Cena 10,– zł.
 • Olszewicz Bolesław, Kartografia polska XV-XVII wieku. Przegląd chronologiczno-bibliograficzny. Oprac. Wiesława Wernerowa i Jerzy Ostrowski. Cena 15,– zł.
 • Olszewicz Bolesław, Kartografia polska XVIII wieku. Przegląd chronologiczno-bibliograficzny. Oprac. Wiesława Wernerowa i Jerzy Ostrowski. Cena 15.- zł
 • Olszewicz Bolesław, Kartografia polska XIX wieku. Przegląd chronologiczno- bibliograficzny T. III. Oprac. Wiesława Wernerowa i Jerzy Ostrowski. Cena 15,– zł.
 • Ostrowski J., Skrycki R. (red.), Od atlasu do kolekcji w 440. rocznicę I wydania atlasu Abrahama Orteliusa. Seria: Z dziejów kartografii tom XVI. Cena 30,– zł
 • Ostrowski J., Weszpiński P. (red.), Dawna kartografia miast. Seria: Z dziejów kartografii tom XV. Cena 40,– zł
 • Paciorek Magdalena, Higiena dzieci i młodzieży w polskim czasopiśmiennictwie medycznym okresu międzywojennego. Cena 40,– zł
 • Polscy lekarze Żydzi w XIX i XX wieku, pod red. Zofii Podgórskiej-Klawe, (Współwydawca: Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma), Warszawa 2010, ss. 193, Cena 20,– zł
 • Rakusa-Suszczewski Stanisław, Wiatrem przewiany, słońcem spalony. 50 lat polarnych podróży. Cena 40,– zł. (Współwydawca: Oficyna Wydawnicza Aspra JR:  http://www.aspra.pl)
 • Schiller Joanna, Portret zbiorowy nauczycieli warszawskich publicznych szkół średnich 1794–1862. Cena 10,– zł.
 • Schiller Joanna, Universitas rossica. Koncepcja rosyjskiego uniwersytetu 1863–1917. Cena 50. zł. Twarda  opr. 55,– zł.
 • Schiller Joanna i Zasztowt Leszek (red.), Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk w latach 1953-2003. Księga jubileuszowa z okazji pięćdziesięciolecia działalności. Cena 35,– zł.
 • Sołtys Karolina, Józef Ignacy Kraszewski jako historyk. Naukowy fundament wykładu dziejów Litwy w monografii Wilna, Warszawa 2013 ss. 239. (Współwydawca Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR) Cena 30,– zł.
 • Soszyński Jacek,  Kronika Marcina Polaka i jej średniowieczna tradycja rękopiśmienna w Polsce. Seria: Studia Copernicana T. 34. Cena 10,– zł.
 • Spunar Pavel, Repertorium auctorum Bohemorum provectum idearum post Universitatem Pragensem conditam illustrans. Seria: Studia Copernicana T.35. Cena 10,– zł.
 • Swieżawski Stefan, L'Univers. La philosophie de la nature au XVe siecle en Europe. Seria: Studia Copernicana T. 37. Cena 30,– zł.
 • Trojanowska Anna, Farmakopealne leki pochodzenia zwierzęcego…, Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki. T. 161. Cena 40,– zł.
 • Trojanowska Anna, Wiedza o grzybach leczniczych w polskiej literaturze naukowej XIX w. Cena 30,– zł.
 • Śródka Andrzej (red.), Historia Nauki Polskiej wiek XX. Nauki filologiczne. Cena 10,– zł.
 • Śródka Andrzej (red.), Historia Nauki Polskiej wiek XX. Nauki o Ziemi. Cena 10,– zł
 • Urbanek Bożena (red.), Zawód dentysty – lekarza stomatologa na ziemiach polskich w XIX i XX wieku.  Cena 58,– zł.
 • Urbanek Bożena (red.), Zawód diagnosty laboratoryjnego i felczera na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Cena 58,– zł.
 • Urbanek Bożena (red.), Zawód ratownika medycznego na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, Warszawa 2012, ss. 354. Cena 50 zł (Śląski Uniwersytet Medyczny; Oficyna Wydawnicza Aspra JR: http://www.aspra.pl)
 • Urbanek Bożena (red.), Zgromadzenia zakonne w medycynie i farmacji na Śląsku i Zagłębiu, Warszawa 2013, ss. 340. Cena 40 zł (Współwydawca: Śląski Uniwersytet Medyczny (Wydział Farmacji z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu; Oficyna Wydawnicza Aspra JR: http://www.aspra.pl)
 • Voisé Waldemar, Le passe du futur ideal. Les moyens imaginaires. Cena 10,– zł.
 • Voisé Waldemar, La reflexion presociologique d’Erasme a Montesquieu. Cena 10,– zł.
 • Walicki Andrzej, Spotkania z Isiaiahem Berlinem. Dzieje intelektualnej przyjaźni, „Fontes rerum ad historiam scientiae spectantium”, Series recentior IV (Seria: Źródła do Dziejów Nauki i Techniki t. 22), Warszawa 2014, ss. 295. Cena 40 zł (Współwydawca Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR).
 • Wernerowa Wiesława, Rękopiśmienne opisy parafii litewskich z 1784 roku. Dekanat Knyszyński i Dekanat Augustowski. Cena 20,– zł.
 • Wernerowa Wiesława, Bibliografia polskiej historii geografii i kartografii 1986-1990. Cena 10,– zł.
 • Wernerowa Wiesława i Ostrowski Jerzy (red.), Kartografia polska XIX wieku w dorobku  Bolesława Olszewicza. Seria: Z dziejów  kartografii Tom XII. Cena 20,– zł.
 • Wernerowa Wiesława i Szeliga Jan (oprac.), Materiały do słownika kartografów i geodetów polskich. Archiwalia z dawnej Pracowni Historii Geografii i Kartografii Bolesława  Olszewicza. Cena 15,– zł.
 • Witkowska-Zaremba Elżbieta, «Musica Murisi» nurt spekulatywny w muzykografii średniowiecznej. Seria: Studia Copernicana T. 32. Cena 15,– zł.
 • Wnęk Jan, Dziecko w polskiej literaturze naukowej 1918-1939. Cena 40,– zł. (Współwydawca: Oficyna Wydawnicza Aspra JR:  http://www.aspra.pl)
 • Wójcik Andrzej, Zachodni Okręg Górniczy. Studia z dziejów geologii i górnictwa w Królestwie Polskim. Cena 35,– zł.
 • Wójcik Wiesław, Nowożytne wizje nauki uniwersalnej a powstanie teorii «continuów» Seria: Studia Copernicana T. 38. Cena 25,– zł.
 • Wysakowska Beata, Bibliografia analityczna polskiej historii farmacji 1990-1994. Cena 10,– zł.
 • Wysakowska Beata, Surowce i preparaty konopi stosowane w Polsce XIX wieku. Cena 20,– zł.
 • Zamecki Stefan, Komentarze do naukoznawczych poglądów Williama Whewella (1794-1866). Seria Monografie z dziejów nauki i techniki. T. 162. Cena 50,– zł.
 • Zamecki Stefan, Powstanie koncepcji atomistyczno-molekularnych. Seria: Monografie z dziejów nauki i techniki t. 153. Cena 35,– zł.
 • Zamecki Stefan, Problemy klasyfikowania pierwiastków chemicznych w XIX wieku. Studium historyczno-metodologiczne. Seria: Monografie z dziejów nauki i techniki. T. 150. Cena 20,– zł.
 • Zasztowt Leszek, Kresy 1832–1864. Cena 10,– zł.
 • Zgórzak Michał, Grzegorz z Arezzo. Z dziejów średniowiecznych poglądów na wojnę domową. Cena 20,– zł.

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT